Print this page Generate PDF

Урбанизам и грађевинарство

Контакт: 
Бојан Бујишић, самостални савјетник III за урбанизам и грађевинарство
Симо Аџић, самостални референт за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове
II спрат, канцеларија бр. 13
тел/факс: 040 271 105
opstinapluzine@t-com.me
 
Опис посла:
 
 
-Припрема прописе из области планирања и уређења простора и грађевинског земљишта.
-Врши праћење стања и вођење документационе основе у циљу израде планских документа и анализе спровођења докумената.
-Обавља припремне и друге послове који се односе на израду и доношење просторно урбанистичког плана Општине, детаљних урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, припрема програме планирања и уређења.
-Чува просторно планску документацију, води евиденцију захтјева и потребе корисника простора, води евиденцију о издатим условима за уређење простора, податаке о објектима који су изграђени супротно планским документима и о другим подацима значајним за планирање и уређење простора, изградњу привремених објеката.
-Припрема рјешења по захтјевима за издавање рјешења о локацији за изградњу и реконструкцију објеката.
-Припрема рјешења по захтјевима за издавање грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката и претварање заједничких дјелова зграде у стан, као и по захтјевима за претварање посебних и заједничких дјелова стамбене зграде у стамбени и пословни простор.
-Ради на одржавању и уређивању гробља, праћење реализације ивнестиционих програма у овој области које финансира општина,
-Обавља послове који се односе на остваривање јавног интереса у овој области, учествовање у спровођењу програма приватизације комуналног предузећа и припремање програма и планова развоја комуналних дјелатности, учествовање у припреми прописа којима се утвђују комуналне таксе;
-Одређује локације за изградњу објеката на просторима на којима није предвиђено доношење детаљних планова.
-Припрема урбанистичке сагласности на техничку документацију.
-Припрема рјешења по захтјевима за издавање рјешења о локацији по урбанистичко техничким условима, грађевинске дозволе и употребне дозволе за инфраструктурне објекте: водоводе, канализацију, електроенергетске објекте, градске саобраћајнице.
-Припрема водопривредне услове, сагласности и дозволе.
-Припрема сагласности на пројектну документацију.
-Даје сагласност на пројектну документацију, припрема употребне дозволе за објекте или дијелове објекта, за које је издата грађевинска дозвола и рјешења о организовању техичког прегледа објекта.
-Ради на изради елабората о постављању привремених објеката и утврђивању услова за постављање истих.
-Припрема управни поступак по захтјевима за подизање ограда у насељима за које су донесени детаљни урбанистички планови.
-Утврђује услове и рјешава у управном поступку о захтјеву за локацију за стално паркиралилште.
-Врши регулацију и одржавање ријечних корита и купалишта и других јавних објеката.
-Утврђује услове и одређује локацију за постављање споменика, спомен обиљежја и скулптура.
-Припрема извјештаје о стању уређења простора, информативне и друге стручне материјале за скупштину и предсједника општине.
-Припрема прописе о условима, коришћењу, чувању и одржавању комуналних објеката, одржавању чистоће, уређивању насеља.
-Израђује елаборате о постављању привремених објеката и утврђује услове за постављање истих.
-Учествује у изради и припреми годишњих програма изградње и одржавања саобраћајне инфраструктуре.
-Учествује у поступку израде урбанистичких планова у дијелу саобраћајне инфраструктуре.
-Припрема рјешења по захтјевима за издавање одобрења о локацији и одобрење за постављање привремених објеката типа киоска, врши технички преглед и издаје одобрења за употребу ових објеката.
-Утврђује опште услове и издаје одобрења за привремено заузимање јавних површина постављањем жардињера и других комуналних објеката дуж улица, јавних паркинга и аутобуских стајалишта.
-Припрема одобрења и услове за раскопавање јавних и зелених површина.
-Води евиденције назива и граница насеља улица и тргова и одређивање бројева зграда.
-Припрема рјешења по захтјевима за остваривање права на надоградњу стамбене зграде.
-Прати стања на одржавању стамбених зграда и поштовању правила кућног реда.
-Овјерава уговоре о закупу стана, припрема рјешења у случају усељења у заједничке или посебне дијелове стамбене зграде без закљученог уговора о закупу.
-Обезбјеђује извођене хитних радова у складу са законом.
-Припрема извјештаје у вези са одвијањем послова планског уређења простора и реализације планова.
-Води евиденцију података који се односе на формирање информационе основе, праћење и анализирање података и елемената који су неопходни за припрему, доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова.
-Припрема прописе и друга акта који се односе на развој, изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење и управљање општинским путевима (локални путеви и улице у насељима), утврђивање висине накнада за коришћење општинских путева, мјерила за категоризацију општинских путева, одређивање некатегорисаних путева и уређивање начина њиховог финансирања, одржавања у саобраћају приградском линијском и ванлинијском саобраћају.
-Прати стања изградње, одржавања, коришћења и заштите општинских путева и комуналних објеката и предлаже и предузима одговарајуће мјере.
-Припрема и издаје увјерења и потврде о чињеницама и подацима у вези са урбанистичком документацијом и евиденцијом која се формира на основу прописа о планирању и уређењу простора.
-Прати реализацију инвестиционих програма које инвестира општина у овој области; припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и за аутентична тумачења прописа у овој области, прати и анализира податке у области путева и друмског саобраћаја и у том смислу сарађује са одговарајућим невладиним организацијама; врши и друге послове у овој области из надлежности општине.
-Врши послове који се односе на обезбјеђивање услова за уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту градског грађевинског земљишта; припремање средњорочног и једногодишњег програма изградње, уређивања, коришћења и заштите грађевинског земљишта; припремање грађевинског земљишта за изградњу и реконструкцију свих врста објеката и комунално опремање градског грађевинског земљишта (путеви, улице у насељу, укључујући пјешачке прелазе, тргове и јавна паркиралишта, објекте јавне расвјете, зелене површине у насељу, паркове – пјешачке стазе, травњаке, терене дјечијих игралишта, јавних градских објеката, комуналне објекте и инсталације до прикључка на урбанистичку парцелу и др.).
-Врши послове који се односе на обезбјеђивање услова за вршење правних, финансијских, техничких, административних стручних послова за реализацију програма и праћење њихове реализације.
-Врши послове на усклађивању програма уређивања грађевинског земљишта са плановима развоја појединих дјелатности.
-Предузима мјере заштите споменика културе и заштите објеката природе који би могли бити угрожени радовима на припреми земљишта.
-Врши послове у вези са рушењем пословних објеката и уређаја и уклањањем материјала, као и премјештањем постојећих подземних и надземних инсталација.
-Врши послове у вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем, заштитом и коришћењем и управљањем путевима које захватају подручја посебне намјене уз претходну сагласност надлежног органа државне управе.
-Припрема позиве за јавно надметање и спровођење поступка уступања радова за израду техничке документације, извођења радова на изградњи, реконструкцији, редовном и инвестиционом одржавању путева од локалног значаја, организује стручне контроле квалитета изведених радова, прибавља одобрења за грађење, пријем и предају на употребу изграђених путева; припрема финансијску документацију и прати утрошак финансијских средстава, води базе података, евиденцију непокретности које припадају путевима локалног значаја, води евиденције и базе података о грађевинским парцелама, обавља и друге послова из надлежности општине у овој области.
-Врши и друге послове по налогу Секретара;
-Припрема предлоге рјешења по захтјевима којима се одобрава изградња, реконструкција, доградња, надградња грађевинских објеката и врши претварање заједничких дјелова зграде у стан, као и по захтјевима за претварање посебних и заједничких дјелова стамбене зграде у стамбени и пословни простор.
-Провјерава да ли радови пријављени као адаптација објеката спадају у адаптацију и с тим у вези предузима одговарајуће мјере.
-Води евиденцију о почетку, изграђености и завршетку грађевинских објеката.
-Припрема рјешења за технички преглед објеката и рјешења о одобравању употребе објеката.
-Припрема увјерења и потврде о подацима и чињеницама из евиденције која се води по прописима о грађењу.
-Учествује у непосредном спровођењу општинских прописа из области комуналне области, а нарочито за уређење града, одржавање чистоће и коришћење комуналних објеката.
-Прати стања и води документациону основу у циљу израде планских документа и анализе спровођења докумената, обавља припремне и друге послове који се односе на израду и доношење просторно - урбанистичког плана Општине, детаљних урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, припрема програме планирања и уређења, чува просторно планску документацију, води евиденцију захтјева и потреба корисника простора, води евиденцију о издатим условима за уређење простора, података о објектима који су изграђени супротно планским документима и о другим подацима значајним за планирање и уређење простора.
-Припрема предлоге рјешења по захтјевима за издавање рјешења о локацији за изградњу и реконструкцију објеката;
-Предлаже локацију за изградњу објеката на просторима на којима није предвиђено доношење детаљних планова.
-Издаје изводе из планских докумената.
-Ради на обезбјеђивању услова за снабдијевање водом за пиће, одвођење отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, јавне расвјете, уређивање и одржавање паркова и других јавних површина.
-Припрема рјешења по захтјевима за издавање рјешења о локацији по урбанистичко техничким условима, грађевинске дозволе и употребне дозволе за инфраструктурне објекте, водоводе, канализацију, електроенергетске објекте, градске саобраћајнице, давање сагласности на пројектну документацију, издавање употребне дозволе за објекте или дијелове објекта, за које је издата грађевинска дозвола и рјешење о организовању техичког прегледа објекта, рад на изради елабората о постављању привремених објеката; рјешавање у управном поступку по захтјевима за подизање ограда, насељима за које су донесени детаљни урбанистички планови.
-Припрема предлог за утврђивање општих услова за издавање рјешења у управном поступку о захтјеву за локацију за стално паркиралилште.
-Припрема предлог за утврђивање општих услова за одређивање локације за постављање споменика, спомен обиљежја и скулптура.
-Припрема извјештаје о стању уређења простора, информативних и других стручних материјала за скупштину и предсједника општине, израђивање елабората о постављању привремених објеката и утврђивање услова за постављање истих, рјешавање по захтјевима за издавање одобрења о локацији и одобрење за постављање привремених објеката типа киоска, вршење техничког прегледа и издавање одобрења за употребу ових објеката.
-Припрема предлог за утврђивање општих услова и издавање одобрења за привремено заузимање јавних површина постављањем жардињера и других комуналних објеката дуж улица, јавних паркинга и аутобуских стајалишта; издавање одобрења и услова за раскопавање јавних и зелених површина; регулација и одржавање ријечних корита и купалишта и других јавних објеката.
-Врши и друге послове по налогу Секретара.