Print this page Generate PDF

Учешће грађана


Извод из Статута Општине Плужине ("Сл. лист РЦГ-општински прописи", бр.23/2004, 7/2007 и "Сл.листу ЦГ-општински прописи бр. 1/2011, 8/2011 и 22/2011)

VII УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА

Члан 83

Грађани на територији општине могу непосредно учествовати у одлучивању о локалним пословима од непосредног и заједничког интереса.

Грађани непосредно учествују у изјашњавању и одлучивању: иницијативом, грађанском иницијативом, на збору грађана, референдумом, петицијом, предлогом и грађанском жалбом.

Иницијатива

Члан 84

Грађани имају право да покрену иницијативу пред надлежним органима ради разматрања и одлучивања о одређеним питањима од интереса за локално становништво, у складу са законом.

О поднијетој иницијативи надлежни орган је дужан да заузме став и у року од 30 дана о томе обавијести подносиоца иницијативе.

Грађанска иницијатива

Члан 85

Грађани могу, органима општине, упутити грађанску иницијативу за доношење или промјену акта који се уређују значајна питања из њене надлежности.

Грађанска иницијатива се може покренути о питањима: планирања и уређења простора, заштите животне средине, комуналне дјелатности, пореза, накнада и такси, културе и спорта и другим значајним питањима из надлежности општине.

Члан 86

Грађанску иницијативу може поднијети најмање 2% бирача уписаних у бирачки списак општине, према подацима о броју бирача са последњих избора.

Грађанска иницијатива мора бити својеручно потписана од стране подносилаца са подацима: пуно име и презиме, јединствени матични број грађана и адреса становања.

Грађанска иницијатива која не садржи све елементе из става 1. и 2. овог члана сматраће се непотпуном и биће враћена подносиоцима на допуну.

Члан 87

Орган општине коме је упућена грађанска иницијатива доставиће иницијативу надлежном органу локалне управе и радном тијелу Скупштине ради давања мишљења.

Органи и радно тијело из става 1 овог члана дужни су да дају мишљење у року од 15 дана од дана достављања иницијативе.

Члан 88

Скупштина је дужна да се о грађанској иницијативи изјасни на правној наредној сједници по добијању мишљења.

Кад Скупштина прихвати грађанску иницијативу задужиће надлежни орган локалне управе да у року од 60 дана припреми предлог акта за уређење питања које је предмет иницијативе.

У изради акта орган из претходног става је дужан да омогући учешће представнику подносиоца грађанске иницијативе.

Збор грађана

Члан 89

Збор грађана сазива надлежни орган мјесне заједнице по сопственој иницијативи или на предлог најмање 1% грађана са подручја за које се организује збор.

Збор грађана може сазвати Предсједник Скупштине и Предсједник општине ради добијања мишљења грађана о појединим питањима од локалног интереса, као и одборник у Скупштини општине који је уписан у бирачки списак подручја за које се организује збор ради прибављања мишљења о одређеном питању од стране грађана.

Збор грађана сазива се јавним упућивањем позива најмање 7 дана прије дана одржавања збора.

Позив се објављује у средствима информисања, истиче на огласној табли Скупштине општине и мјесне заједнице, јавним објектима, другим огласним мјестима, улазним вратима стамбених зграда и на други погодан начин.

Члан 90

Захтјев за сазивање збора грађана мора садржати у писаној форми образложен предлог питања које збор треба да разматра.

Уколико захтјев за сазивање збора поднесе грађани захтјев мора садржати, име и презиме грађана, адресу и својеручни потпис.

Члан 91

Ако су испуњени услови за сазивање збора, Збор ће бити сазван најраније у року од 8 дана, односно најкасније у року од 30 дана по пријему захтјева.

Члан 92

За рад Збора грађана потребно је присуство најмање 1% грађана уписаних у бирачки списак са подручја за које се Збор сазива.

Збор грађана одлучује већином гласова присутних.

Члан 93

Грађани на збору:

- дају предлоге органима Општине у вези са припремама програма и планова развоја Општине, планова уређења простора, заштитом и унапређењем животне средине,

- разматрају иницијативе и предлоге за оснивање мјесних заједница и промјену граница мјесних заједница, и

- другим питањима од значаја за локално становништво у складу са Законом, Статутом и одлуком Скупштине.

Члан 94

Захтјеве, предлоге, иницијативе, ставове и мишљење збора грађана надлежни органи општине су дужни да у року од 60 дана размотре и о њима обавијесте грађане.

Члан 95

Друга питања у вези са сазивањем, начином рада и одлучивањем на Збору, која нијесу уређена овим статутом уредиће се Одлуком Скупштине општине.

 

Референдум

Члан 96

Ради изјашњавања грађана о одређеним питањима из надлежности општине може се расписати референдум за територију Општине (општински референдум) или за дио територије Општине (мјесни референдум).

Члан 97

Општински референдум расписује се у случајевима предвиђеним Законом.

Општински референдум се може расписати: ради претходног изјашњавања грађана: о увођењу самодоприноса, одлучивања о питањима покренутим грађанском иницијативом која није прихваћена од стране Скупштине, као и о другим питањима од посебног значаја из надлежности Општине о којима Скупштина има право да доноси одлуке.

Члан 98

Предлог за расписивање општинског референдума могу поднијети предсједник Општине, најмање једна трећина одборника и једна трећина уписаних у бирачки списак Општине, према подацима о броју бирача са претходних избора.

Члан 99

Мјесни референдум се може расписати ради претходног изјашњавања грађана о питањима од непосредног интереса за грађане са територије за коју се референдум расписује, а нарочито:

- о увођењу мјесног самодоприноса,

- изградњи објеката инфраструктуре за то подручје, и

- другим питањима од интереса грађана са тог подручја.

Одлуку о расписивању мјесног референдума доноси Скупштина општине на предлог најмање једне трећине (1/3) бирача са подручја територије Општине за који се тражи расписивање референдума.

Члан 100

Поступак расписивања и спровођења референдума спроводи се у складу са Законом, овим Статутом и Одлуком о његовом расписивању.

Самодопринос

Члан 101

Одлуку о утврђивању самодоприноса, доносе грађани непосредно, тајним гласањем, у складу са Законом.

Одлука се сматра донијетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана који имају бирачко право и пребивалиште на територији на којој се средства прикупљају, као и грађани који немају бирачко право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају ако на том подручју имају непокретну имовину (локално становништво), а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.

Члан 102

О облику и начину непосредног изјашњавања грађана одлучује Скупштина већином гласова од укупног броја одборника.

Члан 103

Иницијативу за доношење одлуке о самодоприносу могу поднијети најмање једна трећина од укупног броја одборника, предсједник Општине или једна трећина од укупног броја бирача на територији за коју се одлука односи.

Уз иницијативу за увођење самодоприноса, подноси се програм којим се утврђују извори, намјена и начин обезбјеђивања укупних финансијских средстава за реализацију самодоприноса.

Предлог одлуке о самодоприносу утврђује Скупштина већином гласова од укупног броја одборника.

Одлуком о увођењу самодоприноса утврђује се: намјена, подручје, вријеме за које се уводи самодопринос, укупан износ средстава која се прикупљају, обвезник самодоприноса, лица која се ослобађају обавезе, висина самодоприноса (основица, пропорционална стопа и др), начин обрачунавања и остваривања надзора грађана над намјенским коришћењем средстава и друга питања од значаја за увођење самодоприноса.

Други облици изјашњавања грађана

Члан 104

Грађани имају право да поднесу петицију, предлог и грађанску жалбу органима општине, као и да од органа траже обавјештење из њиховог дјелокруга.

Грађанска жалба или петиција подноси се у писменој форми Скупштини општине или предсједнику општине и мора бити уредно потписана.

Члан 105

Орган коме је грађанска жалба-петиција-предлог упућен, дужан је да исту размотри и донесе одлуку или да у случају ненадлежности исту прослиједи надлежном органу, о чему је дужан обавијестити подносиоца.

Надлежни орган дужан је донијети одлуку, односно дати обавјештење у најкраћем року, али не дужем од 30 дана и о томе писмено обавијестити подносиоца.

Члан 106

Скупштина општине ће посебном одлуком уредити начин и поступак учешћа локалног становништва у вршењу јавних послова.

Члан 107

За доношење Статута, програма развоја општине, проЗахтјеве, предлоге, иницијативе, ставове и мишљење збора грађана надлежни органи општине су дужни да у року од 60 дана размотре и о њима обавијесте грађане.