Print this page Generate PDF

Социјална и дјечија заштита, родна равноправност, борба против корупције и послови становања

Контакт: 
Љубица Кулић,  самостални савјетник/ца  III за социјалну и дјечију заштиту, родну равноправност, борбу против корупције и послова становања
I спрат, канцеларија бр. 7
тел/факс: 040 271 111
opstinapluzine@t-com.me
 
 
Самостални савјетник/ца  III за социјалну и дјечију заштиту, родну равноправност, борбу против корупције и послова становања врши послове који се односе на:
 
 
- врши припрему прописа и других аката из области социјалне и дјечје заштите и родне равноправности: кућна њега и помоћ у кући старим и инвалидним лицима;
- стара се о остваривању права из ове области; вођење поступка за рјешавање стамбених питања лица у стању социјалне потребе;
- саставља рјешења о престанку тог права и покретање поступка за исељење;
- стара се о остваривању дјечје заштите која се односи на одмор и рекреацију, смјештај и исхрану дјеце, обезбјеђивању поклон пакета за новорођенчад и другим додатним облицима дјечје заштите, које пропише општина.
-вођење евиденције назива и граница насеља улица и тргова и одређивање бројеве зграда,
-припремање прописа и других аката из стамбене области, праћење стања одржавања стамбених зграда и поштовања правила кућног реда, рјешавање у случају усељења у заједничке или посебне дијелове стамбене зграде без закљученог уговора о закупу;
-обезбјеђивање извођења хитних радова у складу са законом,
Води регистар стамбених зграда, станова и пословних простора у стамбеним зградама и регистар простора намијењеног за склониште.
Предлаже мјере за заштиту стамбених зграда чије је одржавање у јавном интересу у циљу хитних интервенција оправки и санирања насталих последица.
Учествује у изради програма текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда са органима управљања у стамбених зградама.
Организује и припрема конституисање органа управљања стамбених зграда и прати њихов рад.
Прати остваривање прихода утврђених општинским прописима за инвестиционо одржавање стамбених зграда.
Учествује у непосредном спровођењу општинских прописа из области стамбене политике
-праћење организовања органа у стамбеним зградама и предузимање мјера за њихово организовање;
-вођење регистра управника и предлагање именовања привремених управника стамбених зграда,
-вођење регистра власника стамбених зграда и њихових посебних дијелова и права етажних власника;
-обезбјеђење спровођење мјера превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у насељеним мјестима, на јавним површинама у стамбеним објектима, средствима јавног саобраћаја и др.
- Ради на пословима борбе против корупције, стварању услова и подстицању цивилног и приватног сектора да се укључе у борбу против корупције на локалном нивоу, изради планова у борби против корупције и подношењу Извјештаја о стању корупције.
- Ради на пословима постизања родне равноправноси, доношењу планова у овој области, подноси Извјештај о родној равноправности.
- подноси Извјештај о свом раду и обавља и друге послове по налогу Секретара.
- за свој рад непосредно је одговоран Секретару.