Print this page Generate PDF

Slobodan pristup informacijama

Poštovani posjetioci,

" Pristup informacijama u posjedu organa vlasti zasniva se na načelima slobodnog pristupa informacijama, transparentnosti rada organa vlasti, prava javnosti da zna, ravnopravnosti i jednakosti i ostvaruje se na nivou standarda koji su sadržani u potvrđenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i slobodama i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava.
 
Svako domaće i strano fizičko i pravno lice ima pravo na pristup infoprmacijama, bez obaveze da navodi razloge i objašnjava interes traženja informacija."
 
( Čl.2 i čl. 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ( "Sl. list CG", br. 44/2012 i 30/2017))
 
 
 
Ovlašćena lica za postupanje po zahtjevima za slobodnim pristupom informacijama:
 
 
 
Mirjana Adžić, samostalna savjetnica III za normativno-pravne i upravno-pravne poslove
 
Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti
 
e-mail: opstauprava@pluzine.me
 
 
 
Sonja Cicmil, samostalna savjetnica II za normativno-pravne i upravno-pravne
 
Sekretarijat za ejkonomiju, finasije i lokalne javne prihode
 
e-mail: finansije@pluzine
 
 
<a href="www.pluzine.me/index.php?page=avne-nabavke-2017"