Print this page Generate PDF

Шеф Одјељења за буџет и трезор

Контакт: 
Марина Бакрач, Шеф Одјељења за буџет и трезор
тел/факс: 040 271 010
Е маил адреса: trezor@pluzine.me
 
Опис посла:
 
-руководи и координира радом Одјељења за буџет и трезор;
 
-учествује у изради плана и изради извјештаја о раду Секретаријата;
 
-учествује у припреми стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјену уставности и законитости општинских прописа, као и тумачења прописа из надлежности Одјељења;
 
-прати и примјењује прописе везане за област рачуноводства;
 
-контролише проток и књижење рачуноводствене документације;
 
-припрема, планира и израђује Нацрт Буџета Општине;
 
-припрема извјештаје о реализацији фискалне политике за текућу годину;
 
-припрема Нацрт одлуке о привременом финансирању;
 
-прати коришћење одобрених средстава потрошачких јединица;
 
-води евиденцију о приходима од продаје имовине и давања у закуп имовине општине, о приходима од капитала (од камата, акција, удјела и др.), о приходима које својом дјелатношћу остваре општински органи, службе, организације и др. приходима утврђеним Законом;
 
-доставља податке ресорном министарству о приходима и издацима и буџетском задужењу;
 
-припрема извјештаје за Скупштину Општине о коришћењу средстава сталне буџетске резерве;
 
-врши послове око задуживања Општине издавањем хартија од вриједности или узимањем зајмова;
 
-припрема одлуку о увођењу самодоприноса (општинског и мјесног), учествује у идентификацији и процјени општинске имовине у поступцима приватизације јавних предузећа које оснива општина;
 
-припрема предлоге аката која су потребна за одређене исплате у рачуноводству;
 
-припрема Завршни рачун Буџета Општине;
 
-организује и контролише обрачун и исплату зарада и накнада локалних службеника и намјештеника, органа и јавних служби, као потрошачких јединица;
 
-врши анализу буџетског рачуноводства и извјештавање;
 
-стара се о правилном функционисању информационог система;
 
-предлаже оцјену службеника и намјештеника у Одјељењу;
 
-врши и друге послове за потребе Секретаријата из области рачуноводства и финансија;
 
-за свој рад непосредно је одговоран/а Секретару;