Print this page Generate PDF

Шеф Одјељења за јавне приходе

Контакт: 
Неђељко Јововић, Шеф Одјељења за буџет и трезор
тел/факс: 040 271 010
Е маил адреса: prihodi@pluzine.me

 

Опис посла:

-руководи и координира радом Одјељења за јавне приходе;

-прати и примјењује прописе везане за области јавних прихода;

-припрема Нацрте одлука којима се обезбјеђују приходи Општине;

-учествује у изради плана и изради извјештаја о раду Секретаријата;

-учествује у припреми стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјену уставности и законитости општинских прописа, као и тумачења прописа из надлежности Одјељења;

-учествује у утврђивању контроли и наплати јавних прихода;

-врши најсложеније послове из дјелокруга рада Одјељења;

-води евиденцију о порезу на доходак физичких лица и прирезу порезу на доходак физичких лица;

-обавља послове првостепеног органа по жалби;

-води управни поступак по овлашћењу секретара, у утврђивању обавеза физичким лицима и доноси нацрте рјешења;

-припрема анализе утицаја општинских прописа на пореско оптерећење пореских обвезника;

-припрема периодичне извјештаје и информације о степену реализације локалних јавних прихода;

-контролише законитост, правилност утврђивања и благовременост у плаћању локалних јавних прихода;

-прати уплате локалних прихода и предузма мјере у циљу ефикасне наплате;

-врши анализу степена и ефекта остварених прихода у циљу дефинисања одговорајуће фискалне политике;

-обезбјеђује функционалност јединственог информационог система за област локалних јавних прихода;

-предлаже оцјену службеника и намјештеника у Одјељењу;

-обавља и друге послове по налогу претпостављеног;

-за свој рад непосредно је одговоран/а Секретару;