Print this page Generate PDF

Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ЕКОНОМИЈУ И ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

 

Организација Секретаријата:

ПРАВИЛНИК о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста

ПРАВИЛНИК о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста

 Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашнјој организацији и систематизацији и Рјешење о давању сагласности


Секретаријат врши послове који су уређени Законом, прописима и другим актима Општине на начин којим се обезбјеђује законито, ефикасно и ефективно вршење послова, као и:
 
- законито и благовремено одлучивање у стварима из својих надлежности, једнака и ефикасна заштита права и на Закону заснованих интереса физичких и правних лица;
- јасно разграничење одговорности, координације и сарадње у вршењу послова и задатака;
- ефикасна и стална контрола вршења послова и задатака;
- ефикасно коришћење људских ресурса и ефикасно коришћење финансијских средстава.


                                                                  Члан 4

Послови Секретаријата врше се у оквиру два одјељења.

                                                                  Члан 5

Унутаршња организација и систематизација Секретаријата заснива се начелима:
- законитог, успјешног и ефикасног вршења послова;
- груписања сродних и међусобно повезаних послова;
- примјена савремених метода и техничких средстава;
- сталне контроле и одоговорности у вршењу послова.

                                               УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

  У Секретаријату се утврђује следеће организационе јединице:
 
- Одјељење за буџет и трезор;
- Одјељење за локалне јавне приходе;
- Самостални реферати:
а/ Евиденција непокретности, управљање имовином и информациона основа комуналних послова;
б/ Послови пољопривреде и водопривреде;
ц/ Нормативно-правни и управно-правни послови
д/ Јавне навабке
е/ Заштитник имовинско-правних интереса


                    Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе

1. Одјељење локалних јавних прихода врши послове који се односе на:

- утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода (пореза, приреза, такса и накнаде) и то: пореза на непокретности, приреза порезу на доходак физичких лица, административне таксе, локалне комуналне таксе, боравишне таксе и туристичке таксе, чланског доприноса за правна и физичка лица у складу са прописима из области туризма, накнаде за коришћење општинских и некатегорисаних путева у складу са прописима општине и других локалних јавних прихода у складу са законом;
- доношење рјешења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода у складу са законским и подзаконским прописима;
- анализу степена и ефекта остварених прихода у циљу дефинисања одговорајуће фискалне политике, вођење регистра пореских обвезника и редовно усаглашава стање регистра са регистром непокретности који води државни орган за некретнине;
- прописивање облика и садржаја пореске пријаве; вођење пореског књиговодства;
- спорвођење поступка принудне наплате сходно закону о пореској администрацији;
- доношење рјешења о предузимању мјера инспекцијског надзора у складу са законом;
- проипремање периодичних извјештаја и информација о степену реализације локалних јавних прихода;
- обезбјеђивање функционалности јединственог информационог система за област локалних јавних прихода;
- обезбјеђивање тачног и ажурног вођења евиденције свих наплаћених локалних јавних прихода;
- припремање информативних и других стручних материјала за Предсједника Општине и Скупштину;
послове у вези слободног приступа информацијама из дјелокруга управе и друге послове из надлежности општине у овој области;


2. Одјељење за буџет и трезор врши послове који се односе на:
 
- припремање, планирање и израду Нацрта Буџета Општине, припремање извјештаја о реализацији фискалне политике за текућу годину и предлагање смјерница на основу којих се планирају приходи и издаци за наредну годину, које утврђује предсједник Општине;
- израду стручног упутства о циљевима и смјерницама потрошачких јединица ради припремања Буџета, прописивање базе, садржаја, форме захтјева за додјелу буџетских средстава, израду Нацрта одлуке о привременом финансирању, праћење коришћења одобрених средстава потрошачким јединицама, достављање података ресорном министарству о приходима и издацима и буџетском задужењу, припремање извјештаја за Скупштину Општине о коришћењу средстава сталне буџетске резерве, давање предлога за доношење одлуке о улагањима у складу са утврђеном инвестиционом политиком;
- послове око задуживања Општине издавањем хартија од вриједности или узимањем зајмова, припрему одлуке о увођењу самодоприноса (општинског и мјесног), учешће у идентификацији и процјени општинске имовине у поступцима приватизације јавних предузећа које оснива општина;
- управљање консолидованим рачуном трезора, као и подрачунима и другим рачунима, припрема Завршни рачун Буџета Општине, водјење главне књиге трезора и помоћне књиге, обављање финансијског планирања и управљања готовинским средствима, контролу издатака и извршавање Буџета, обрачун и исплату зарада и накнада локалних службеника и намјештеника органа и јавних служби, као потрошачких јединица, буџетско рачуноводство и извјештавање, управљање финансијским информационим системом;
- припремање прописа којима се утврђују локални јавни приходи (порези, прирези, таксе и накнаде) и анализу ефеката примјене тих прописа у циљу предлагања одговарајуће фискалне политике, припрему информативних и других стручним материјала за Скупштину и предсједника Општине, припрему стручних мишљења и изјашњавања по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа из његове надлежности, припрему аутентичних тумачења општинских прописа у овој области;
- остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама поводом питања из надлежности органа и друге послове из надлежности Општине у овој области;
- вршење послова унутрашње ревизије који се односе на оперативно планирање, организовање и обављање унутрашње ревизије свих пословних функција из надлежности Општине, у складу са Међународним стандардима унутрашње ревизије и Етичким кодексом унутрашњих ревизора, у циљу побољшања пословања; процјену система финансијског управљања ризицима; израду извјештаја унутрашње ревизије које доставља предсједнику Општине; обављање посебне ревизије на захтјев предсједника Општине и обављање ревизије коришћења средстава Европске уније; праћење и спровођење препорука датих у извјештајима из претходно обављених ревизија; давање савјета и стручних мишљења када се уводе нови системи и процедуре; израду стратешких и оперативних планова и програма рада који су основа за реализацију функције унутрашње ревизије као и праћење извршења истих; израду периодичних и годишњих извјештаја о раду унутрашње ревизије; сарадњу са Јединицом за централну хармонизацију финансијског управљања и контроле и унутрашње ревизије у јавном сектору, што укључује и обавезу достављања годишњег извјештаја; сарадњу са Државном ревизорском институцијом, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима; праћење и предлагање едукације унутрашњег ревизора у складу са међународним стандардима унутрашње ревизије; праћење спровођења препорука Државне ревизорске институције;
- послове јавних набавки у складу са законом.

3. Самостални реферати врше послове који се односе на:

- предлагање и припремање акта која се односе на имовинска права и овлашћења које Општина врши у погледу имовине која служи за остваривање њених функција; вођење евиденције имовине Општине (регистар имовине); покретање поступка за упис права на непокретностима; покретање поступка преноса права на грађевинском земљишту и вршење стручне обраде аката о преносу права на грађевинском земљишту; припремање прописа и обрада акта у вези са располагањем државном имовином из оквира овлашћења Општине (одлуке, уговори, рјешења); припремање уговора о закупу грађевинског и пољопривредног земљишта; вођење евиденције о својинско правним промјенама насталим по основу аката и покретање поступка за промјену уписа права на непокретностима; припремање информационе основе комуналних и отпадних вода корисника и загађивача, водопривредних објеката и постројења; припремање документације за израду Плана управљања отпадом; вршење послова у вези слободног приступа информацијама из дјелокруга Секретаријата и друге послове из надлежности општине у овој области;
- праћење стања и предлагање мјера за подстицање пољопривреде, сточарства и заштите биља и припремање прописа из ове области; давање сагласности за промјену намјене пољопривредног земљишта; рјешавање по захтјевима за привремено коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе; издавање увјерења индивидуалним произвођачима о сопственој производњи пољопривредних производа; предлагање и учешће у реализацији мјера за подстицај и развој пољопривредне производње и сточарства путем кредитног аранжмана и других стимулативних мјера, предлагање мјера за заштиту пољопривреног земљишта од елементарних непогода, утврђивање и праћење стања ерозивних подручја на територији општине и утврђивнаје мјера ерозивне заштите; унапређење и заштиту околине, заштиту природе и природних добара; утврђивање услова за рад на заштићеним објектима природе, координирање активности на унапређењу и заштити живодне средине и штетних утицаја; припремање програма заштите животне средине и извјештаја о остваривању програма, сарадњу са институцијама и невладиним организацијама које се баве пословима из области заштите животне средине и врши друге послове у складу са законом;
- вођење управног поступка по овлашћењу секретара у утврђивању обавеза правним лицима и доноси нацрте рјешења; учествовање у припреми нацрта одлука и других аката из надлежности Органа; анализирање предлога закона и припремање мишљење на исте; пружање стручне помоћи из области јавних набавки; припремање рјешења за додјелу помоћи и спонзорства; усклађивање одлука Скупштине из дјелокруга рада Секретаријата, са донешеним законима;
-Врши послове службеника за јавне набавке (припрема план јавних набавки, текст одлуке о покретању поступка јавне набавке, даје понуђачима тендерску документацију, врши стручно административне послове у реализацији поступка јавних набавке, спроводи и одговоран/а је за поступак јавне набавке мале вриједности, чува документацију, води евиденцију јавних набавки и припрема и доставља извјештаје о спроведеним јавним набавкама старјешини органа, односно, надлежном органу управљања);
-Прима писане захтјеве од органа локалне управе и врши набавку (потрошног материјала, ситног инвентара, канцеларијског материјала, средстава за хигијену, производа за угоститељску дјелатност, средстава за одржавање копир апарата и одржавање основних средстава, средстава за инвестиционо и техничко одржавање зграде и друге робе), на стандардним обрасцима по прибављеној сагласности предсједника. Контролише примљене рачуне.
-Предлаже акта која се односе на имовинска права и овлашћења које општина врши у погледу имовине која служи за остваривање њених функција и води евиденцију те имовине.
-Покреће поступак за упис права на непокретностима.
-Покреће поступак преноса права на грађевинском земљишту и даје податаке органима Општине на основу евиденције коју води.
-Припрема прописе и врши обраде аката у вези са располагањем државном имовином из оквира овлашћења Општине (одлуке, уговори, рјешења).
-Даје мишљења на предлоге аката о располагању државном имовином које припремају јавне службе чији је оснивач Општина.
-Припрема уговоре о закупу градског грађевинског земљишта.
-Припрема уговоре о закупу пољопривредног земљишта уз претходно прибављено мишљење Секртаријата за локалну управу.
-Води евиденцију о својинско-правним промјенама насталим по основу тих аката и покреће поступак за промјене уписа права на непокретностима.
-Покреће поступак експропријације сходно Програму уређивања грађевинског земљишта и заступање општине до окончања поступка.
-Припрема предлоге одлука о утврђивању општег интереса за експропријацију непокретности које се експропришу у циљу изградње објеката који су од интереса за општину.
-Води поступак и рјешава о предаји неизграђеног градског грађевинског земљишта ранијих власника ради привођења намјени одређеној планом.
-Припема и предузима мјере ради заштите имовинских права и интереса Општине.
-Учествује у идентификацији и заштити капитала Општине у поступцима трансформације привредних субјеката, припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и Предсједника Општине.
 
Рад Секретаријата је јаван, а информације за јавност даје Служба Предсједника Општине.