Print this page Generate PDF

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Секретар Секретаријата: Петар Митрић

звање: Дипломирани правник

тел/фаx: 040 271 111

Е маил адреса: opstauprava@pluzine.me

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности врши послове који се односе на:

-закључење брака и друге послове из области личних стања грађана: послове овјере преписа, потписа и рукописа, административно-техничке послове за спровођење избора, референдума и увођења самодоприноса,
-вођење других евиденција о становништву у складу са посебним законом,
-стручне и административне послове у вези са израдом и употребом печата Општине и њених органа и употребом симбола,
-стварање услова за развој и унапређење спорта и физичке културе, организацију рада установа из области спорта и физичке културе, развој и унапређење спортских школа и масовне физичке културе,
-израду програма финансирања активности у спорту и програм спортских манифестација, праћење реализације инвестиционих програма у области спорта које финансира општина, давање предлога и припрему аката којима се уређују услови за изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката од значаја за општину,
- рјешавање о питањима из борачке и инвалидске заштите и заштите инвалида рата и вођење евиденције о броју корисника и врсти тих права;
-вођење поступка издавања радних књижица и уписа квалификације;
-старање о усклађености прописа и других аката у поступку припреме са законом и другим прописима и пружање стручне помоћи органима у поступку припреме прописа и других аката,
-праћење остваривања односа сарадње органа локалне управе и служби са грађанима,
-пружање стручне и друге помоћи у примјени прописа који се односе на правни статус локалних службеника и намјештеника,
-спровођење јавних и интерних огласа и конкурса за органе локалне управе,
-пружање стручне помоћи Предсједнику и Главном администратору,
-вођење прописане евиденције из области рада: сагледавање и анализу потребе органа за усавршавањем и обуком кадра и пружање помоћи у реализацији обуке и усавршавању кадрова,
-припремање прописа из области планирања и уређења простора и грађевинског земљишта,
-праћење стања и вођење документационе основе у циљу израде планских докумената и анализе спровођења докумената, обављање припремних и других послова који се односе на израду и доношење просторног плана Општине, детаљних урбанистичких планова и урбанистичких пројеката,
-припремање програма планирања и уређења, чување просторно планске документације, вођење евиденције захтјева и потреба корисника простора, вођење евиденције о издатим условима за уређење простора, податке о објектима који су изграђени супротно планским документима и о другим подацима значајним за планирање и уређење простора, изградњу привремених објеката;
-рјешавање по захтјевима за издавање рјешења о локацији за изградњу и реконструкцију објеката
-рјешавање по захтјевима за издавање грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката и претварање заједничких дјелова зграде у стан, као и по захтјевима за претварање посебних и заједничких дјелова стамбене зграде у стамбени и пословни простор,
-одређивање локације за изградњу објеката на просторима на којима није предвиђено доношење детаљних планова,
-давање урбанистичке сагласности на техничку документацију,
-издавање извода из локалних планских докумената,
- рјешавање по захтјевима за издавање рјешења о локацији, грађевинске дозволе и употребне дозволе за инфраструктурне објекте; водоводе, канализацију, ТТ инсталацију, електроенергетске објекте, градске саобраћајнице,
-давање сагласности на пројектну документацију, издавање употребне дозволе за објекте или дијелове објекта, за које је издата грађевинска дозвола и рјешење о организовању техничког прегледа објекта, рад на изради елабората о постављању привремених објеката;
-утврђивање услова и рјешавање у управном поступку о захтјеву за локацију за стално паркиралиште;
-утврђивање услова и одређивање локације за постављање споменика, спомен обиљежја и скулптура;
-припремање извјештаја о стању уређења простора, информативних и других стручних материјала за Скупштину и Предсједника општине,
-припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и за аутентична тумачења прописа у овој области,
-остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама поводом питања из своје надлежности, вршење и других послова из надлежности општине у овој области,
-унапређење и заштиту околине, заштиту природе и природних добара; утврђивање услова за рад на заштићеним објектима природе, координирање активности на унапређењу и заштити живодне средине и штетних утицаја; припремање програма заштите животне средине и извјештаја о остваривању програма, сарадњу са институцијама и невладиним организацијама које се баве пословима из области заштите животне средине или врши друге послове у складу са законом,
-припремање прописа којима се утврђују услови и начин обављања комуналних дјелатности и организовања послова у вршењу комуналних дјелатности и услова коришћења комуналних услуга односно комуналних производа,
-припремање прописа о условима, коришћењу, чувању и одржавању комуналних објеката, одржавању чистоће, уређивању насеља,
-обезбјеђивање услова за снабдијевање водом за пиће, одвођење отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, јавне расвјете, уређивање и одржавање паркова и других јавних површина,
-одржавање и уређивање гробља, праћење реализације ивнестиционих програма у овој области које финансира општина,
-праћење послова који се односе на остваривање јавног интереса у овој области, учествовање у спровођењу програма приватизације комуналног предузећа; и припремање програма и планова развоја комуналних дјелатности, учествовање у припреми прописа којима се утврђују комуналне таксе;
-израду елабората о постављању привремних објеката и утврђивање услова за постављање истих, рјешавање по захтјевима за издавање одобрења о локацији и одобрење за постављање привремених објеката типа киоска, вршење техничког прегледа и издавање одобрења за употребу ових објеката,
-утврђивање општих услова и издавање одобрења за привремено заузимање јавних површина постављањем жардињера и других комуналних објеката дуж улица, јавних паркинга и аутобуских стајалишта; издавање одобрења и услова за раскопавање јавних и зелених површина; регулацију и одржавање ријечних корита и купалишта и других јавних објеката,
-вођење евиденције назива и граница насеља улица и тргова и одређивање бројеве зграда,
-вођење евиденције комуналних и отпадних вода, корисника и загађивача водопривредних објеката и постројења,
-припремање прописа и других аката из стамбене области; поступање по захтјевима за остваривање права на надоградњу стамбене зграде; праћење стања одржавања стамбених зграда и поштовања правила кућног реда; рјешавање у случају усељења у заједничке или посебне дијелове стамбене зграде без закљученог уговора о закупу,
-обезбјеђивање извођења хитних радова у складу са законом,
-праћење организовања органа у стамбеним зградама и предузимање мјера за њихово организовање;
-вођење регистра управника и предлагање именовања привремених управника стамбених зграда,
-вођење регистра власника стамбених зграда и њихових посебних дијелова и права етажних власника;
-праћење цијена закупнина и предлагање одговарајућих мјера ради утврђивања политике развоја,
-обезбјеђење спровођење мјера превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у насељеним мјестима, на јавним површинама у стамбеним објектима, средствима јавног саобраћаја и др.
-предлагање мјера за организовање заштите од елементарних непогода и других ванредних околности и ствара услове за њихово остваривање,
-припремање прописа и других аката који се односе на развој, изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење и управљање општинским путевима (локални путеви и улице у насељима), утврђивање висина накнада за коришћење општинских путева, мјерила за категоризацију општинских путева, одређивање некатегорисаних путева и уређење начина њиховог финансирања, одржавања саобраћаја у приградском линијском и ванлинијском саобраћају.
-утврђивање услова и издавање одобрења за привремено постављање заштитних ограда и других комуналних објеката дуж саобраћајних површина, давање сагласности за постављање огласно рекламних паноа дуж саобраћајних површина, издавање одобрења и услова за прекопавање јавних површина намијењених за саобраћај возила и пјешака, издавање одобрења за потпуну или дјелимичну забрану саобраћаја и измјене режима саобраћаја за вријеме извођења радова на саобраћајници, издавање одобрења за кретање моторних возила у забрањеним зонама, одређивање аутобуских и такси стајалишта, доношење плана линија и расписивање и спровођење конкурса за избор превозника и обављање јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, издавање привременог одобрења другом превознику за обављање јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају за групу линија од које је превозник сам одустао или која му је одузета; утврђивање, издавање одобрења за локацију и саобраћајне услове за привремена такси стајалишта, праћење стања изградње, одржавања, коришћења и заштите општинских путева и комуналних објеката и предлагање и предузимање одговарајућих мјера; учествовање у изради и припреми годишњих програма изградње и одржавања саобраћајне инфраструктуре; учествовање у поступку израде урбанистичких планова у дијелу саобраћајне инфраструктуре; вршење управног надзора код субјеката којима је повјерена функција обављања јавног превоза путника у градском и приградском превозу путника и субјеката који врше послове изградње, реконструкције и одржавања општинских и некатегорисаних путева.
-праћење реализације инвестиционих програма које инвестира општина у овој области; припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и за аутентична тумачења прописа у овој области, праћење и анализирање података у области путева и друмског саобраћаја и у том смислу сарадњу са одговарајућим невладиним организацијама; вршење и других послова у овој области из надлежности општине,
-предлагање аката која се односе на имовинска права и овлашћења које општина врши у погледу имовине која служи за остваривање њених функција и вођење евиденције те имовине; покретање поступка за упис права на непокретностима; покретање поступка преноса права на грађевинском земљишту и вршење стручне обраде аката о преносу права на грађевинском земљишту; давање података органима општине на основу евиденције коју води; припремање прописа и обрада аката у вези са располагањем државном имовином из оквира овлашћења општине (одлуке, уговори, рјешења); давање мишљења на предлоге аката о располагању државном имовином које припремају јавне службе чији је оснивач општина, припремање уговора о закупу грађевинског земљишта, припремање уговора о закупу пољопривредног земљишта; вођење евиденције о својинско правним промјенама насталим по основу тих аката и покретање поступка за промјене уписа права на непокретностима; покретање поступка експропријације сходно Програму уређивања грађевинског земљишта и заступање општине до окончања поступка; припремање предлога одлука о утвђивању општег интереса за експропријацију непокретности које се експропришу у циљу изградње објеката који су од интереса за општину; вођење поступка и рјешавање о предаји неизграђеног градског грађевинског земљишта ранијих власника ради привођења намјени одређеној планом; припремање и предузимање мјера ради заштите имовинских права и овлашћења општине; учествовање у идентификацији и заштити капитала општине у поступцима трансформације привредних субјеката,
-обезбјеђивање услова за уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта; -припремање средњорочног и једногодишњег програма изградње, уредјивања, коришћења и заштите грађевинског земљишта; припрему грађевинског земљишта за изградњу и реконструкцију свих врста објеката и комунално опремање градског грађевинског земљишта (путеви, улице у насељу, укључујући пјешачке прелазе, тргове и јавна паркиралишта, објекте јавне расвјетае, зелене површине у насељу, паркове – пјешачке стазе, травњаке, терене дјечијих игралишта, јавне градске објекте, комуналне објекте и инсталације до прикључка на урбанистичку парцелу и др.), правне, финансијске, техничке, административне стручне послове за реализацију програма и праћење њихове реализације; послове на усклађивању програма уређивања грађевинског земљишта са плановима развоја појединих дјелатности; предузимање мјера заштите споменика културе и заштите објеката природе који би могли бити угрожени радовима на припреми земљишта, послове у вези са рушењем пословних објеката и уређаја и уклањању материјала, као и премјештање постојећих подземних и надземних инсталација; послове изградње, реконструкције, одржавања, заштите и коришћења и управљања путевима које захватају подручја посебне намјене уз претходну сагласност надлежног органа државне управе; припрему позива за јавно надметање и спровођење поступка уступања радова за израду техничке документације, извођења радова на изградњи, реконструкцији, редовном и инвестиционом одржавању путева од локалног значаја, организовање стручне контроле квалитета изведених радова, прибављање одобрења за грађење, пријем и предају на употребу изграђених путева; вођење базе података, евиденцију непокретности које припадају путевима локалног значаја, евиденцију и базу података о грађевинским парцелама и обављање других послова из надлежности општине у овој области,
-припремање прописа и других аката којима се стимулише политика развоја малих и средњих предузећа и предузетника;
-праћење стања, прикупљање и обраду података о иницијативама за развој појединих привредних дјелатности и њиховог значаја за развој предузетништва, анализирање и предлагање аранжмана укључивања привредног сектора и услове за додјељивање концесија, учествовање у реализацији државних мјера, стимулације развоја стратешких привредних грана (пољопривреде, туризма) и прикупљање и обраду података у циљу сагледавања потенцијала у овим областима и њихове валоризације; припремање програма активности и начина стимулисања предузетничких иницијатива на локалном нивоу; остваривање сарадње и пружање информација заинтересованим субјектима за развој предузетништва, а посебно малих и средњих предузећа у циљу коришћења ресурса и реализације планова и програма у овим областима; давање сугестија и подршке за реализацију појединих иницијатива, учествовање у промовисању и реализацији активности за развој туризма у општини;
-издавање одобрења за обављање дјелатности у продуженом радном времену; утврђивање услова за обављање привредне дјелатности без коришћења пословне просторије, утврђивање испуњености услова за обављање ауто такси превоза и обављање јавног превоза моторним возилима, као и обављање превоза за сопствене потребе;
- учествовање у раду скупштине локалне туристичке организације,
-рјешавање у поступку по захтјевима за одређивање категорије угоститељских објеката из надлежности локалне управе и вођење регистра тих објеката; овјеравање књиге жалби и цјеновника за пружање угоститељских и туристичких услуга и друге послове у складу са законом,
-сарадњу са невладиним организацијама ради реализације програма из области за коју је основана,
-послове инспекцијског надзора из надлежности локалне самоуправе,
-послове који се односе на комунални ред у области паркирања, депоновања отпада, снабдијевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, јавне расвјете, одржавање пијаце, паркова, зелених површина, саобраћајних ознака и сигнализације, сахрањивања, локалних путева, буке, радног времена, превоза путника у градском и приградском саобраћају, ауто такси превоза, пружање информативних услуга грађанима и вршење других послова из надлежности општине прописаних законом и одлуком скупштине.
-поступање по преставкама и притужбама грађана и припрему одговора по истима; поступање по преставкама који државни органи упућују предсједнику општине ради утврђивања чињеница, односно рјешавања питања која су предмет тих преставки и притужби,
-обављање стручних и административно техничких послова за потребе скупштине,
-обављање стручних и административно техничких послова за потребе главног администратора,
-обављање канцеларијског пословања (послови писарнице и архиве, послови пријема и доставе поште, други послови из области канцеларијског пословања),
-стручне и административно техничке послове у вези са реализацијом одлука комисија надлежних за рјешавање стамбених питања, осим за станове додијељене лицима у стању социјалне потребе (откуп станова, обрада уговора о закупу, куповини станова по повојнијим условима, овјера уговора и др. и друге послове у вези са наведеним,
-послове текућег и инвестиционог одржавања објеката у којима су смјештени органи локалне самоуправе и мјесне заједнице; послове осигурања службеника и имовине општине,
-послове обезбјеђења заштите објеката у којима су смјештени органи општине и других објеката у складу са прописима, портирске послове, послове који се односе на коришћење, одржавање и евиденцију службених возила;
- помоћно техничке послове у вези са употребом и заштитом заставе и грба општине,
-послове копирања и повезивања штампаних материјала,
-послове одржавања хигијене службених просторија.