Print this page Generate PDF

Секретар Скупштине

Секретар Скупштине

секретар: Наташа Бајагић

звање: дипломирани правник

тел/фах: 040 271 101

E-маил адреса:skupstina@pluzine.me

 

Надлежности

Извод из Статута Општине Плужине („Сл. лист ЦГ-општински прописи“  бр. 1/2011, 8/2011, 22/2011)

Секретар скупштине

 

Члан 49

Скупштина има секретара.

Секретара именује и разрјешава скупштина на предлог предсједника скупштине.

Мандат секретара траје колико и мандат предсједника скупштине.

За секретара може бити именовано лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и најмање 5 година радног искуства.

Члан 50

Секретар:

- стара се о обављању стручних и других послова у вези са сазивањем и одржавањем сједница скупштине и њених радних тијела.

- стара се о примјени одредаба Статута, Пословника о раду скупштине и других аката којима се уређује начин рада скупштине и њених радних тијела,

- прати реализацију одлука и других аката скупштине,

- одговоран је за вођење записника и објављивање одлука и других општих аката скупштине и њихову дистрибуцију,

- помаже предсједнику скупштине у раду,

- врши и друге послове у складу са овим статутом и актима скупштине.
+ Види:
чл. 4. Одлуке - 7/2007-44.
чл. 31. Одлуке - 1/2011-149.

Члан 51

Секретар одговара предсједнику скупштине и скупштини.

Секретару скупштине престаје мандат прије времена на које је именован: разрјешењем, распуштањем скупштине, на лични захтјев и у другим случајевима прописаним законом.

Секретар Скупштине може бити разријешен уколико не обавља послове или несавјесно обавља послове утврђене законом, Статутом и другим актима Скупштине.
+ Види:
чл. 32. Одлуке - 1/2011-149.

Члан 52

Предлог за разрјешење секретара скупштине могу поднијети предсједник скупштине или најмање једна трећина одборника.

Секретар Скупштине има право да се на сједници Скупштине изјасни о разлозима за разрјешење.

Ако скупштина утврди да постоје разлози за разрјешење, разрјешиће секретара, већином гласова.
+ Види:
чл. 33. Одлуке - 1/2011-149.