Print this page Generate PDF

Секретар Секретаријата

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Секретар Секретаријата: Петар Митрић

звање: Дипломирани правник

тел/фаx: 040 271 111

                                           Е-адреса: opstauprava@pluzine.me

 

Oпис посла:

-руководи радом Секетаријата и координира рад;
-стара се и одговоран је за законито и благовремено обављање послова и предузима мјере за ефикасан рад;
- стара се о стручном оспособљавању и усавршавању службеника и намјештеника у току рада;
анализира потребе органа за усавршавањем и обуком кадра и пружа помоћ у реализацији обуке и усавршавању кадрова;
-Припрема стручна мишљења и изјашњења по иницјативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења прописа у овој области;
-организује, усмјерава и усклађује рад Секретаријата;
-обезбјеђује законито и ефикасно вршење послова из дјелокруга Секретаријата;
-даје налоге и упутства службеницима и намјештеницима за обављање послова и задатака и стара се о њиховом благовременом и квалитетном извршењу;
-врши надзор над извршавањем послова из дјелокруга Секретаријата, водећи рачуна о пуној запослености службеника-намјаштеника, радној дисциплини и унапређењу рада;
-доноси акте за које је овлашћен;
-врши стручне и административне послове у вези са израдом и употребом печата Општине и њуених органа и употребом симбола;
-стара се о усклађености прописа и других аката у поступку припреме са законом и другим прописима и пружа стручну помоћ органима у поступку припреме прописа и других аката;
-Пружа стручну и другу помоћ у примјени прописа који се односе на правни статус локалних службеника и намјештеника
-Спроводи јавне и интерне огласе и конкурсе за органе локалне управе;
-Врши оцјењивање службеника и намјештеника;
-Пружа стручну помоћ предсједнику и главном администратору;
-Врши стручне послове у вези са реализацијом одлука комисија надлежних за рјешавање стамбених питања, осим за станове додијељене лицима у стању социјалне потребе (откуп станова, обрада уговора о закупу, куповина станова по повољнијим условима, овјера уговора и др. послове у вези са наведеним;
-припрема Извјештај о раду, информације, анализе и обавјештење из надлежности Секретаријата;
-подноси Предсједнику Општине Извјештај о раду;
-предлже рјешавање питања из области које су у дјелокругу Секретаријата и предузима потребне мјере у складу са законом и другим прописима;
-остварује сарадњу између Секретаријата и других органа и органа и организација;
-одлучује о питањима из рада и радних односа у складу са законом;
-доноси планове и програме рада секретаријата;
-поступа по преставкама и притужбама грађана и припрема одговоре по истима;
-поступа по преставкама који државни органи упућују предсједнику општине ради утврђивања чињеница, односно рјешава питања која су предмет тих преставки и притужби.
-предлаже мјере за организовање заштите од елементарних непогода и других ванредних околности и ствара услове за њихово остваривање;
-Обавља и друге послове које су му стављене у надлежност Законом и другим актима по налогу Предсједника општине.