Print this page Generate PDF

Секретар Секретаријата

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ЕКОНОМИЈУ И ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Секретар Секретаријата: Олгица Гломазић

звање: Дипломирани економиста

тел/фаx: 040 271 111

Е- маил адреса: finansije@pluzine.me

 

Опис посла:

 -руководи радом Секетаријата и координира рад;

-стара се и одговоран је за законито и благовремено обављање послова и предузима мјере за ефикасан рад;

-стара се о стручном оспособљавању и усавршавању службеника и намјештеника у току рада и о правилном коришћењу имовине и средстава за рад;

-врши оцјењивање рада локалних службеника и намјештеника, на предлог чефова одјељења;

-даје налоге и упутства службеницима и намјештеницима за обављање послова и задатака и стара се о њиховом благовременом и квалитетном извршењу;

-омогућава да се Буџет, трезор, рачуноводство и управљање готовином и дугом, наплата прихода и активности информационог система који су у надлежности Секретаријата обављају у складу са законском регулативом;

-врши надзор над извршавањем послова из дјелокруга Секретаријата, водећи рачуна о пуној запослености службеника-намјаштеника, радној дисциплини и унапређењу рада;

-доноси акте за које је овлашћен;

-доноси нацрте одлука и других аката из надлежности Секретаријата;

-припрема Извјештај о раду, информације, анализе и обавјештење из надлежности Секретаријата;

-подноси предсједнику Општине Извјештај о раду;

-предлаже рјешавање питања из области које су у дјелокругу Секретаријата и предузима потребне мјере у складу са законом и другим прописима;

-остварује сарадњу између Секретаријата и других органа и органа и организација;

-одлучује о питањима из рада и радних односа у Органу, у складу са законом;

-доноси планове и програме рада Секретаријата;

-даје предлоге о задуживању Општине, расписивање општинског зајма и општинског самодоприноса;

-стара се о обезбјеђивању средства за инвестиције које се финансирају из Буџета Општине;

-одобрава плаћање из Трезора за потребе Секретаријата;

-води евиденцију о накнадама за комунално опремање;

-врши успостављање, спровођење и развој финансијског управљања и контрола у Општини

-обавља и друге послове које су му стављене у надлежност Законом и другим актима по налогу предсједника Општине;

-за свој рад одговоран/а је предсједнику Општине;