Print this page Generate PDF

Пољопривреда, унапређење и заштита животне средине

Контакт:
Станија Додеровић, самостална савјетница II за пољопривреду и водопривреду
I спрат, канцеларија бр.8
тел/факс: 040 271 111
finansije@pluzine.me
 

Самостални/а савјетник/ца II за пољопривреду и водопривреду врши послове који се односе на:
 
 
-Предлаже и учествује у реализацији мјера за подстицај и развој пољопривредне производње, земљорадње, сточарства и заштите биља путем кредитних аранжмана и других стимулативних мјера;
-Даје сагласности за промјену намјене пољопривредног земљишта;
-Издаје увјерења пољопривредним произвођачима о сопственој производњи пољопривредних производа;
-Предлаже и прати реализацију агро буџета у сарадњи са другим субјектима;
-Предлаже мјере за сузбијање пољских штета и за заштиту пољопривредника од елементарних непогода;
-Прати стање и предлаже мјере за подстицање пољопривреде, сточарстава, лова и заштите биља и припрема прописе из ове области;
-Рјешава по захтјевима за привремено коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе; предлаже мјере за сузбијање пољских штета;
-Врши послове из своје надлежности из области лова, сточарства и заштите биља;
-Води евиденцију о старачким надокнадама односно социјалном обезбјеђењу старачких домаћинстава која се искључиво баве пољопривредом;
-Прикупља и евидентира податке о пољопривредном потенцијалу Општине у приватном власништву; води евиденцију пољопривредних произвођача, сточног фонда, прати откуп млијека, биља, ситне и крупне стоке и других пољопривредних производа на подручју Општине, прати ток прољећне сјетве и врши дод
-Посредује у набавци механизације, рјешава по захтјевима у вези штета ( угинуће стоке, рибе или штета на пољопривредном земљишту);
-Спроводи управни поступак по захтјеву за издавање водних услова, водне сагласности, водне дозволе, потврде о испуњености услова утврђених водном сагласношћу и водног налога из своје надлежности;
-У законом предвиђеним случајевима привремено ограничава или обуставља водно право;
- одређује границе водног добра од локалног значаја и даје предлог за упис у катастар непокретности;
-Одређује статус, односно престанак статуса јавног водног добра од локалног значаја и предлаже његов упис, односно брисање у катастару непокретности;
-Одређује подручја на којима је општа употреба јавног водног добра од локалног значаја забрањена или услове органичења, као и начин његовог коришћења на том подручју;
-Одређује обим и врсту истражних радова за изворишта површинских и подземних вода из своје надлежности;
-Утврђује поплавна подручја за воде од локалног значаја и припрема програм санације од последица штетног дејства и исти извршава;
-Води регистар вода и водну књигу;
-Стара се о изградњи и реконструкцији, одржавању и заштити водних објеката и објеката за употребу и коришћење вода које финансира јединица локалне самоуправе у складу са законом и другим прописима;
-Обавља послове из своје надлежности у поступку давања концесија на водно добро и води евиденцију уговора о концесијама на водно добро;
-Унапређење и заштиту околине, заштиту природе и природних добара; утврђивање услова за рад на заштићеним објектима природе, координирање активности на унапређењу и заштити живодне средине и штетних утицаја; припремање програма заштите животне средине и извјештаја о остваривању програма, сарадњу са институцијама и невладиним организацијама које се баве пословима из области заштите животне средине ил врши друге послове у складу са законом,
-Прати реализацију инвестиционих програма које финансира Општина у овој области; припремање стручног мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и за аутентична тумачења прописа у овој области;
-Обезбјеђује учешће јавности у доношењу аката од заједничког интереса и осталим актима и активностима у складу са законом и законским прописима;
-Објављује на званичној интернет презентацији Општине акта у складу са законом и општинским прописима из свог дјелокруга:
-Остварује сарадњу са невладиним организацијама поводом питања из своје надлежности у циљу реализације програма у наведеној области;
-Припрема информативни и стручни материјал за Скупштину и предсједника Општине;
-Врши друге послове по налогу Секретара