Print this page Generate PDF

Предузетништво, борачко-инвалидска заштита и радни односи

Контакт: 
Радош Јокановић, самостални савјетник III за предузетништво, борачко-инвалидску заштиту и радне односе
I спрат, канцеларија бр. 8
тел/факс: 040 271 111
opstinapluzine@t-com.me
 
Самостални савјетник III за предузетништво, борачко-инвалидску заштиту и радне односе врши послове који се односе на:
 
-Прати стања, прикупља и обрађује податке о иницијативама за развој појединих привредних дјелатности, утврђује њихов значај за развој предузетништва, анализира и предлаже аранжмане за укључивање привредног сектора и услова за додјељивање концесија, учествује у реализацији државних мјера, стимулацији развоја стратешких привредних грана (пољопривреде, туризма) и прикупљању и обради података у циљу сагледавања потенцијала у овим областима и њихове валоризације.
-Припрема програме активности и начине стимулисања предузетничких иницијатива на локалном нивоу.
-Остварује сарадњу и пружа информације заинтересованим субјектима за развој предузетништва, а посебно малим и средњим предузећима у циљу коришћења ресурса и реализације планова и програма у овим областима.
-Учествује у промовисању и реализацији активности за развој туризма у општини, предлаже најбоље предузетнике и привредна друштава за додјелу одговарајућух награда у области туризма и пољопривреде.
-Припрема одобрења за обављање дјелатности у продуженом радном времену.
-Утврђује испуњеност услова за обављање привредне дјелатности без коришћења пословне просторије, утврђивање испуњености услова за обављање ауто такси превоза и обављања јавног превоза моторним возилима, као и обављање превоза за сопствене потребе.
-Припрема одобрења за обављање дјелатности пружања туристичких услуга на купалиштима.
-Припрема одобрења за обављање дјелатности пружања услуга рафтинга и сплаварења.
-Припрема одобрења за обављање дјелатности пружања туристичких услуга изнајмљивања возила.
-Учествује у раду скупштине локалне туристичке организације и остварује одговарајућу сарадњу.
-Припрема поступак за рјешавање по захтјевима за одређивање категорије угоститељских објеката из надлежности локалне управе и води регистар тих објеката.
-Рјешава у поступку по захтјевима за одређивање категорије угоститељских објеката из надлежности локалне управе и води регистар тих објеката.
-Овјерава књиге жалби и цјеновнике за пружање угоститељских и туристичких услуга.
-Врши и друге послове у складу са законом.
- Припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и за аутентична тумачења прописа у овој области.
-Даје податаке органима општине на основу евиденције коју води.
-Припрема уговоре о закупу градског грађевинског земљишта.
-Припрема уговоре о закупу пољопривредног земљишта.
-Води евиденције о својинско правним промјенама насталим по основу тих аката и покреће поступак за промјене уписа права на непокретностима.
-Утврђује услове и припрема одобрења за привремено постављање заштитних ограда и других комуналних објеката дуж саобраћајних површина.
-Припрема сагласност за постављање огласно рекламних паноа дуж саобраћајних површина.
Припрема одобрења и услове за прекопавање јавних површина намијењених за саобраћај возила и пјешака.
-Припрема одобрења за потпуну или дјелимичну забрану саобраћаја и измјене режима саобраћаја за вријеме извођења радова на саобраћајници, издаје одобрења за кретање моторних возила у забрањеним зонама.
-Припрема одређивање аутобуских и такси стајалишта, доношење плана линија и расписивање и спровођење конкурса за избор превозника и обављање јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају.
-Врши управни надзор код субјеката којима је повјерена функција обављања јавног превоза путника у градском и приградском превозу путника и субјеката који врше послове изградње, реконструкције и одржавања општинских и некатегорисаних путева.
-Припрема привремена одобрења другом превознику за обављање јавног превоза путника у градском и приградском линијским саобраћају за групу линија од које је превозник сам одустао или која му је одузета.
-Припрема одобрења за локацију и саобраћајне услове за привремена такси стајалишта.
-Покреће поступак експропријације сходно Програму уређивања грађевинског земљишта и заступање општине до окончања поступка.
-Припрема предлоге одлука о утвђивању општег интереса за експропријацију непокретности које се експропришу у циљу изградње објеката који су од интереса за општину.
-Води поступак и рјешава о предаји неизграђеног градског грађевинског земљишта ранијих власника ради привођења намјени одређеној планом.
-Припрема прописе којима се утврђују услови и начин обављања комуналних дјелатности и организовања послова у вршењу комуналних дјелатности и услови коришћења комуналних услуга односно комуналних производа.
-Припрема прописе о условима, коришћењу, чувању и одржавању комуналних објеката, одржавању чистоће, уређивању насеља.
-Прати послове који се односе на остваривање јавног интереса у овој области, припрема програме и планове развоја комуналних дјелатности, учествује у припреми прописа којима се утвђују комуналне таксе.
-Прати цијене закупнина и предлаже одговарајуће мјере ради утврђивања политике развоја.
-Обавља стручне и друге послове у области друштвене контроле цијена из надлежности Општине.
-Прати стање у области снабдијевања у условима изражених поремећаја на тржишту, предлаже и предузима мјере из надлежности Општине у циљу стварања услова за уредно снабдијевање, посебно сеоског подручја.
-Води персоналну евиденцију радника и чува персонална досијеа радника.
-Води првостепени управни поступак и припрема рјешења из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата.
-Води евиденцију о броју корисника и врсти права, матичну евиденцију о праву на здравствену заштиту и професионалну рехабилитацију.
-Утврђује и припрема рјешења и налоге за исплату борачко инвалидских и принадлежности цивилних инвалида рата, обрађује налоге за исплату накнада за рад комисија љекара вјештака и накнада војних инвалида приликом путовања у друго мјесто ради остваривања својих права.
-Припрема рјешења за исплату погребних трошкова бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата, обрађује податке за набавку путничког моторног возила, ортопедских помагала, трошкова превоза и сахране умрлих носилаца „Партизанске споменице од 1941 године“ и Народних хероја.
-Обрађује податке за исплату борачког додатка.
-Врши пратеће административно стручне послове из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата.
-Спроводи огласе и конкурсе за органе локалне управе и службе.
-Обавља стручне и административне послове који се односе на пријем и распоред службеника и намјештеника, расписивање огласа, пријаве Фонду за здравствено и пензијско осигурање и др.
-Припрема рјешења о одређивању зарада за службенике и намјештенике.
-Припрема рјешења о коришћењу годишњег одмора и других одсуствовања са посла и о осталим захтјевима службеника и намјештеника.
-Води регистар о оцјенама рада службеника и намјештеника.
-Учествује у припреми и вођењу дисциплинског поступка.
-Врши и друге послове за потребе органа управе у вези са службеничко намјештеничким односима.
-Поступа по захтјевима за слободан приступ информацијама у оквиру Секртаријата, води поступак, припрема доношење решења и стара се о извршењу истог.
-Врши административно стручне и организационе послове за потребе јавних служби чији је оснивач или суоснивач Општина, ако овим Правилником или другим општим актом није друкчије одређено.
-Врши и друге послове по налогу претпостављеног.