Print this page Generate PDF

Предсједник Скупштине

Предсједник Скупштине: Милутин Цицмил     

E-маил адреса: skupstina@pluzine.me

 

 Надлежности

 

Извод из Статута Општине Плужине („Сл. лист ЦГ-општински прописи“  бр. 1/2011, 8/2011, 22/2011)

Предсједник Скупштине

Члан 41

Скупштина има предсједника.

Предсједника скупштине бира Скупштина из реда одборника.

Предлог за предсједника скупштине може поднијети једна трећина одборника.

Предсједник Скупштине бира се већином гласова укупног броја одборника, јавним гласањем.

Уколико има више предлога кандидата за предсједника Скупштине, предсједавајући утврђује листу кандидата према броју потписа одборника који су подржали појединог кандидата - од већег ка мањем.

Мандат предсједника Скупштине траје колико и мандат Скупштине.

Преузимање дужности предсједника скупштине пред Скупштином даје свечану изјаву.

Текст свечане изјаве гласи:

"Свечано се обавезујем да ћу дужност предсједника Скупштине обављати у складу са Уставом, законом и Статутом Општине".
+ Види:
чл. 23. Одлуке - 1/2011-149.

Члан 42

Предсједник Скупштине може функцију обављати волонтерски.

Уколико предсједник Скупштине функцију обавља волонтерски, висину накнаде за његов рад одређује Скупштина посебном одлуком.

Предсједник Скупштине сазива Скупштину по потреби, а најмање једном у три мјесеца.

Предсједник скупштине сазива скупштину по сопственој иницијативи, на захтјев предсједника Општине, на захтјев најмање једне трећине одборника и по иницијативи грађана.

Предсједник скупштину сазива у року од 15 дана од дана подношења захтјева односно иницијативе.
+ Види:
чл. 24. Одлуке - 1/2011-149.

Члан 42а

Предсједник скупштине сазива скупштину по сопственој иницијативи, на захтјев предсједника Општине, на захтјев најмање једне трећине одборника и по иницијативи 100 грађана уписаних у бирачки списак Општине.

Уз захтјев, односно иницијативу за сазивање сједнице подноси се предлог дневног реда и материјал.
+ Види:
чл. 25. Одлуке - 1/2011-149.

Члан 43

Захтјев односно иницијатива мора да садржи питање које треба разматрати на сједници Скупштине, разлоге за сазивање сједнице и мора бити својеручно потписана од стране подносилаца са назначеним јединственим матичним бројем и адресом пребивалишта.

Подносилац захтјева односно иницијативе, уз иницијативу доставља предлог акта који ће се разматрати на сједници.
+ Види:
чл. 26. Одлуке - 1/2011-149.

Члан 43а

Предсједник Скупштине је дужан да сазове Скупштину у року од 15 дана од дана подношења захтјева односно иницијативе.
+ Види:
чл. 27. Одлуке - 1/2011-149.

Члан 44

Предсједник скупштине предсједава скупштином, руководи њеним радом, стара се о реализацији одлука и других аката скупштине, представља скупштину, предлаже дневни ред, потписује акте скупштине, координира рад радних тијела, сарађује са предсједником општине и органима локалне управе, брине се о јавности рада скупштине и обавља друге послове у складу са законом, овим статутом и Пословником о раду.

У случају одсутности или спријечености предсједника, скупштином предсједава одборник којег одреди предсједник скупштине.

Ако наступе разлози услед којих предсједник није у могућности да одреди одборника који ће предсједавати скупштином, скупштином предсједава најстарији одборник.

Члан 45

Предсједнику Скупштине престаје мандат:

- подношењем оставке,

- разрјешењем и

- по сили закона.
+ Види:
чл. 28. Одлуке - 1/2011-149.

Члан 46

Оставка се подноси у писаном облику. Оставку констатује скупштина општине на првој наредној сједници.

Даном констатације оставке предсједнику скупштине престаје функција.

Члан 47

Предсједник Скупштине се разрјешава ако:

- не обавља послове у складу са законом, Статутом и другим актима;

- својим понашањем наруши углед функције коју врши,

- наступи неки од случајева неспојивости вршења функције у смислу закона,

- буде именован на другу јавну функцију

- злоупотреби своју функцију,

- и у другим случајевима када Скупштина оцијени да је неподобан за обављање функције.
+ Види:
чл. 29. Одлуке - 1/2011-149.

Члан 47а

"Предлог за разрјешење предсједника Скупштине може поднијети најмање 1/3 одборника.
+ Види:
чл. 30. Одлуке - 1/2011-149.

Члан 47б

Након подношења предлога Одбор за избор и именовања преиспитује основаност предлога, прикупља податке и утврђује чињенице од значаја за предлог и о томе извјештава Скупштину у року од 30 дана од дана подношења предлога.

Предсједник Скупштине има право да се на сједници изјасни о разлозима за разрјешење.

Скупштина о разрјешењу предсједника Скупштине одлучује већином гласова укупног броја одборника, јавним гласањем.
+ Види:
чл. 30. Одлуке - 1/2011-149.

Члан 48

Одредбе закона о престанку мандата по сили закона које се односи на предсједника општине сходно се примјењују и на предсједника скупштине.