Print this page Generate PDF

Предсједник Општине

ПРЕДСЈЕДНИК - Мијушко Бајагић
                                Кабинет предсједника: +382 40 271 103                                    
Е- маил адреса: predsjednik@pluzine.me

 

Надлежности

Извод из Статута Општине Плужине („Сл. лист ЦГ-општински прописи“  бр. 1/2011, 8/2011, 22/2011)

Предсједник Општине

Члан 53

Предсједник општине је извршни орган општине.

Предсједника Општине бира Скупштина на вријеме од четири године, већином гласова укупног броја одборника.

Предсједник Општине не мора бити биран из реда одборника.

Предсједнику Општине који је изабран из реда одборника, избором на функцију предсједника Општине престаје мандат одборника.


Члан 53а

У погледу услова за избор предсједника Општине примјењују се одредбе закона којим се уређује избор одборника и посланика.

Члан 54

Предсједник општине функцију обавља професионално.

Преузимањем дужности предсједник општине пред скупштином даје свечану изјаву.

Текст свечане изјаве гласи:

"Свечано се обавезујем да ћу дужност предсједника општине обављати у складу са Уставом, законом и Статутом општине".

Послови предсједника општине

Члан 55

Предсједник општине:

1. представља и заступа општину;

2. предлаже прописе и друге акте које доноси скупштина, као и начин рјешавања појединих питања из надлежности скупштине;

3. стара се и одговоран је за извршавање закона, других прописа и општих аката као и за спровођење стратешких докумената од државног значаја;

4. доноси одлуке о приступању изради локалних планских докумената

5. стара се и одговоран је за извршавање пренешених и повјерених послова;

6. утврђује организацију и начин рада локалне управе, по прибављеном мишљењу главног администратора;

7. именује и разрјешава потпредсједника општине и главног администратора уз сагласност скупштине;

8. даје сагласност на акте о унутрашњој организацији и систематизацији органа локалне управе, стручних и других служби;

9. именује и разрјешава старјешине органа локалне управе, старјешине стручних и других служби, и менаџера;

10. подноси Скупштини извјештај о свом раду и раду органа локалне управе и служби најмање једном годишње;

11. усмјерава и усклађује рад органа локалне управе, јавних служби и агенција чији је оснивач, ради ефикаснијег остваривања њихових функција и квалитетнијег пружања јавних услуга, о чему доноси одговарајуће акте;

14. врши надзор над радом локалне управе;

12. доноси акте из своје надлежности и акте у извршавању пренесених и повјерених послова, уколико посебним прописом није друкчије уређено;

13. одговоран је за извршавање одлука и других аката које доноси скупштина и доноси акте за њихово извршавање;

14. доноси акте којима обезбјеђује извршење буџета општине;

15. стара се о рационалном коришћењу општинске имовине;

16. располаже средствима текуће буџетске резерве у складу са одлуком скупштине општине;

17. доноси одлуку о улагањима, у складу са утврђеном инвестиционом политиком;

18. даје мишљење о предлогу одлука и других аката које скупштини поднесу други предлагачи;

19. рјешава сукоб надлежности између органа локалне управе, јавних служби и правних лица којима је одлуком скупштине повјерено вршење одређених послова;

20. одлучује о изузећу главног администратора за поступање у одређеној правној ствари;

21. врши надзор над законитошћу и цјелисходношћу рада службе заштите;

22. образује стручна радна тијела за послове из свог дјелокруга и доноси Пословник о свом раду;

23. привремено доноси акте из надлежности скупштине, у складу са законом;

24. врши распоред пословних просторија на коришћење органима општине, утврђује начин коришћења превозних средстава и одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе рада органа општине;

25. врши и друге послове у складу са законом и овим статутом.

Члан 55а

Предсједник Општине привремено доноси акте из надлежности Скупштине уколико Скупштина није у могућности да се састане или је из других разлога онемогућен њен рад, а њиховим недоношењем би се угрозио живот грађана или имовина веће вриједности.

Предсједник је дужан да акте из става 1 овог члана поднесе на потврду Скупштини на првој наредној сједници.

Ако Скупштина не потврди акт из става 1 овог члана или га Предсједник не поднесе на потврду тај акт престаје да важи даном завршетка сједнице Скупштине.

Члан 56

За послове из своје надлежности предсједник Општине одговара Скупштини.

За вршење пренесених и повјерених послова предсједник одговара и Влади.

У случају незаконитог вршења или невршења пренесених или повјерених послова, Влада обавјештава скупштину и предлаже предузимање мјера.

Уколико се не предузму мјере из става 3 овог члана, Влада ће упозорити скупштину на посљедице непредузимања мјера и предузети друге активности, у складу са својим овлашћењима.

Члан 57

Одређене послове из своје надлежности предсједник може повјерити потпредсједнику општине.

За обављање послова из става 1 овог члана потпредсједник одговара предсједнику Општине.

Акти предсједника општине

Члан 58

У вршењу послова утврђених законом и овим статутом, Предсједник општине доноси одлуке, упутства, правилнике, наредбе, рјешења и закључке.

Одлуком се утврђује организација и начин рада органа локалне управе и уређују поједина питања у складу са овлашћењима утврђеним законом или другим прописом.

Упутством се прописује начин рада и извршавање послова органа локалне управе и других субјеката који врше послове од интереса за општину и извршавању закона, одлука Скупштине општине и других прописа.

Правилником се ближе разрађују поједина питања која су уређена законом, одлуком Скупштине општине и другим прописом.

Наредба се доноси ради рјешавања одређене конкретне ситуације која има општи значај у случајевима када је то законом или другим прописом предвиђено.

Рјешењем се одлучује о образовању стручних савјета и комисија, даје сагласност на акта која доносе органи локалне управе и другим случајевима, у складу са законом.

Закључком се одређују задаци органима локалне управе и субјектима који врше послове од јавног интереса, заузимају ставови, одлучује о одобравању средстава из буџета Општине и о другим питањима из надлежности предсједника о којима се не одлучује другим актима.

Члан 58а

Кандидата за предсједника Општине може да предложи најмање 1/4 одборника у Скупштини Општине.

Предлог садржи: име и презиме кандидата, кратку биографију и образложење кандидатуре, као и писмени пристанак за кандидатуру и доказе о испуњености услова за кандидатуру.

Предлог кандидата за предсједника Општине подноси се предсједнику Скупштине у писаном облику.

Предсједник Скупштине доставља одборницима све примљене предлоге кандидата за предсједника Општине.

О предлогу кандидата отвара се претрес.

Члан 58б

Предсједник Општине бира се јавним гласањем.

Ако је за предсједника Општине предложено више кандидата, Предсједник Скупштине утврђује листу кандидата, према броју потписа одборника који су подржали појединог кандидата - од већег ка мањем.

Члан 58в

Ако ниједан кандидат за предсједника Општине није добио потребну већину, гласање се понавља између два кандидата који су добили највећи број гласова.

Ако ни у поновљеном гласању предсједник Општине није изабран, понавља се поступак избора.

Члан 58г

За предсједника Општине изабран је кандидат који је добио већину гласова укупног броја одборника у Скупштини.

Престанак мандата предсједника Општине

Члан 59

Предсједнику општине престаје мандат прије истека времена на које је изабран,

- разрјешењем од стране Скупштине,

- разрјешењем од стране Владе,

- подношењем оставке

- и по сили закона.

Члан 59а

Престанак мандата због подношења оставке или по сили закона, констатује се актом Скупштине.

Члан 59б

Предлог за разрјешење, предсједника Општине може да поднесе најмање 1/3 одборника у Скупштини.

Предлог се подноси предсједнику Скупштине у писаном облику.

Предлог мора да садржи разлоге због којих се предлаже разрјешење предсједника Општине прије истека мандата у складу са законом.

Предсједник Скупштине поднијети предлог доставља одборницима.

Члан 59в

О предлогу за разрјешење отвара се претрес.

Предсједник Општине има право да се на сједници изјасни о поднијетом предлогу.

Скупштина о предлогу за разрјешење предсједника Општине одлучује у року од 30 дана од дана подношења предлога, већином укупног броја одборника, јавним гласањем.

Члан 63

У случају престанка мандата предсједник Општине, функцију предсједника до избора новог врши потпредсједник.