Print this page Generate PDF

Одлуке у 2013. години

Одлука о ослобађању физичких лица обавезе плаћања пореза на непокретности за станове, пољопривредне и помоћне објекте, пољоприврено и шумско земљиште на сеотском подручју за 2013. годину

Одлука о утврђивању рафтинг руте на ријеци Тари

Одлука о доношењу Локалног акционог плана за биодивезитет општине Плужине за период 2013-2017. године и Резиме Локалног акционог плана за биодиверзитет општине Плужине

Одлука о изградњи инфраструктурних објеката у 2013. години

Одлука о улагању средстава у опремање Куле Лазара Сочице

Одлука о продужењу рока Фабрици електрода "Пива" АД за враћање позајмнице

Одлука о усвајању завршног рачуна буџета општине Плужине за 2012. годину

Одлука о плану Буџета општине Плужине за 2014. годину

Одлука о утврђивању акустичних зона на територији општине Плужине

Одлука о накнадама за незапослене породиље на територији општине Плужине

Одлука о постављању и грађењу и уклањању помоћних објеката

Правилник о блажим критеријумима за коришћење средстава текуће и сталне буџетске резерве 

Одлука о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији општине Плужине

Одлука о финансирању активности у спорту

Одлуку о стипендирању студената