Print this page Generate PDF

Odluke za 2011. godinu

Ispravka Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Plužine

Odluka o boravišnoj taksi

Odluka o davanju saglasnosti na stavljanje nepokretnosti pod hipoteku

Odluka o imenovanju člana Odbora za statut i propise

Odluka o imenovanju člana Odbora za privredu, finansije i razvoj

Odluka o imenovanju OIK

Odluka o izboru predsjednika i članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

Odluka o izboru članova Savjeta za zaštitu i razvoj lokalne samouprave

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru radnih tijela

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika

Odluka o kreditnom zaduženju

Odluka o naknadama za rad članovima Etičke komisije

Odluka o naknadi za rad članovima Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Odluka o sufinansiranju stambeno-poslovnog objekta u Plužinama

Odluka o uspostavljanju struktura prekogranične saradnje opština Plužine i Foča

Odluka o verifikaciji o izmjenama i dopunama Odluke o zaduženju za kupovinu osnovnog sredstva

Odluka o zaradama i drugim primanjima lokalnih funkcionera i sekretara SO Plužine

Odluka o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere

Odluka o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike

Odluka o izboru predsjednika opštine Plužine

Odluka o izgradnji infrastrukturnih objekata u 2011. godini

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Savjetu za zaštitu i razvoj lokalne samouprave

Odluka o javnom interesu-eksproprijacija

Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti za fizička lica na seoskom području

Odluka o porezu na nepokretnosti

Odluka o Završnom računu za 2010. godinu