Print this page Generate PDF

Одјељење за буџет и трезор

Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе
Одељење за буџет и трезор
Е маил адреса: trezor@pluzine.me
 
 
Одјељење за буџет и трезор врши послове који се односе на:
 
-припремање, планирање и израду Нацрта Буџета Општине, припремање извјештаја о реализацији фискалне политике за текућу годину и предлагање смјерница на основу којих се планирају приходи и издаци за наредну годину, које утврђује предсједник Општине;
 
-израду стручног упутства о циљевима и смјерницама потрошачких јединица ради припремања Буџета, прописивање базе, садржаја, форме захтјева за додјелу буџетских средстава, израду Нацрта одлуке о привременом финансирању, праћење коришћења одобрених средстава потрошачким јединицама, достављање података ресорном министарству о приходима и издацима и буџетском задужењу, припремање извјештаја за Скупштину Општине о коришћењу средстава сталне буџетске резерве, давање предлога за доношење одлуке о улагањима у складу са утврђеном инвестиционом политиком;
 
-послове око задуживања Општине издавањем хартија од вриједности или узимањем зајмова, припрему одлуке о увођењу самодоприноса (општинског и мјесног), учешће у идентификацији и процјени општинске имовине у поступцима приватизације јавних предузећа које оснива општина;
 
-управљање консолидованим рачуном трезора, као и подрачунима и другим рачунима, припрема Завршни рачун Буџета Општине, водјење главне књиге трезора и помоћне књиге, обављање финансијског планирања и управљања готовинским средствима, контролу издатака и извршавање Буџета, обрачун и исплату зарада и накнада локалних службеника и намјештеника органа и јавних служби, као потрошачких јединица, буџетско рачуноводство и извјештавање, управљање финансијским информационим системом;
 
-припремање прописа којима се утврђују локални јавни приходи (порези, прирези, таксе и накнаде) и анализу ефеката примјене тих прописа у циљу предлагања одговарајуће фискалне политике, припрему информативних и других стручним материјала за Скупштину и предсједника Општине, припрему стручних мишљења и изјашњавања по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа из његове надлежности, припрему аутентичних тумачења општинских прописа у овој области;
 
-остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама поводом питања из надлежности органа и друге послове из надлежности Општине у овој области;
 
-вршење послова унутрашње ревизије који се односе на оперативно планирање, организовање и обављање унутрашње ревизије свих пословних функција из надлежности Општине, у складу са Међународним стандардима унутрашње ревизије и Етичким кодексом унутрашњих ревизора, у циљу побољшања пословања; процјену система финансијског управљања ризицима; израду извјештаја унутрашње ревизије које доставља предсједнику Општине; обављање посебне ревизије на захтјев предсједника Општине и обављање ревизије коришћења средстава Европске уније; праћење и спровођење препорука датих у извјештајима из претходно обављених ревизија; давање савјета и стручних мишљења када се уводе нови системи и процедуре; израду стратешких и оперативних планова и програма рада који су основа за реализацију функције унутрашње ревизије као и праћење извршења истих; израду периодичних и годишњих извјештаја о раду унутрашње ревизије; сарадњу са Јединицом за централну хармонизацију финансијског управљања и контроле и унутрашње ревизије у јавном сектору, што укључује и обавезу достављања годишњег извјештаја; сарадњу са Државном ревизорском институцијом, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима; праћење и предлагање едукације унутрашњег ревизора у складу са међународним стандардима унутрашње ревизије; праћење спровођења препорука Државне ревизорске институције;
 
-послове јавних набавки у складу са законом.