Print this page Generate PDF

Одјељење за јавне приходе

СЕКРАТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ЕКОНОМИЈУ И ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ
 
Одјељење за локалне јавне приходе
Е маил адреса: prihodi@pluzine.me
 
 

Одјељење локалних јавних прихода врши послове који се односе на:

 

-утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода (пореза, приреза, такса и накнаде) и то: пореза на непокретности, приреза порезу на доходак физичких лица, административне таксе, локалне комуналне таксе, боравишне таксе и туристичке таксе, чланског доприноса за правна и физичка лица у складу са прописима из области туризма, накнаде за коришћење општинских и некатегорисаних путева у складу са прописима општине и других локалних јавних прихода у складу са законом;

-доношење рјешења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода у складу са законским и подзаконским прописима;

-анализу степена и ефекта остварених прихода у циљу дефинисања одговорајуће фискалне политике, вођење регистра пореских обвезника и редовно усаглашава стање регистра са регистром непокретности који води државни орган за некретнине;

-прописивање облика и садржаја пореске пријаве; вођење пореског књиговодства;

-спорвођење поступка принудне наплате сходно закону о пореској администрацији;

-доношење рјешења о предузимању мјера инспекцијског надзора у складу са законом;

-проипремање периодичних извјештаја и информација о степену реализације локалних јавних прихода;

-обезбјеђивање функционалности јединственог информационог система за област локалних јавних прихода;

-обезбјеђивање тачног и ажурног вођења евиденције свих наплаћених локалних јавних прихода;

-припремање информативних и других стручних материјала за Предсједника Општине и Скупштину;
послове у вези слободног приступа информацијама из дјелокруга управе и друге послове из надлежности општине у овој области;