Print this page Generate PDF

Образовање, култура, спорт, сарадња са мјесним заједницама, НВО и грађанима

Контакт: 

Цицмил Никола, савјетник III за образовање, културу и спорт, сарадњу са мјесним заједницама, НВО и грађанима

I спрат, канцеларија бр. 6

тел/факс: 040 271 111

opstinapluzine@t-com.me

Савјетник III за образовање, културу и спорт, сарадњу са мјесним заједницама, НВО и грађанима врши послове који се односе на:

 
-прати стање у области образовања, старање о достављању података о дјеци дораслој за упис у основну школу, врши управне и друге послове који се односе на усмјеравање дјеце са посебним образовним потребама у образовне програме у складу са законским и подзаконским прописима;
-прати стање у установама предшколског, основног и средњег образовања и предлаже мјере за унапређивање услова рада и развоја ових институција;
-Врши послове у вези са студентским и ученичким питањима;
-предлаже оснивање јавних установа из области образовања;
-прати развој и унапређење културе, умјетничког стваралаштва, културне манифестације, остваривања свих видова сарадње и заштите у области културе;
-води регистар, чување, заштиту и одржавање споменика и спомен обиљежја који немају својство споменика културе, као и о споменицима културе чији власник њие познат; израда програма подизања спомен обиљежја;
-води евиденцију бесправно саграђених спомен обиљежја;
-предлаже ивестиционо улагање у области културе и прати реализацију инвестиционих програма које инвестира општина;
-предлаже планове и програме развоја у области културе;
-ради на стварању услова за развој и унапређење спорта и физичке културе, организацију рада установа из области спорта и физичке културе, развој и унапређење спортских школа и масовне физичке културе;
-ради на изради програма финансирања активности у спорту и програм спортских манифестација, праћење реализације инвестиционих програма у области спорта које финансира општина, давање предлога и припрему аката којима се уређују услови за изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката од значаја за општину;
-прати развој и унапређење спорта и физичке културе; организује спортске манифестације општинског и међурепубличког карактера, прати развој и унапређење спортских школаи масовне физичке културе, остваривање одређених права спортиста и њихових клубова;
-предлаже додјељивање награда и признања у области спорта и физичке културе;
-израђује програм финансирања активности у спорту и програмима спортских манифестација;
-прати реализацију инвестиционих програма у области спорта које финансира општина;
-даје предлог и припрема акта коијма се уређују услови за изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката од заначаја за општину.
-остварује непосредну сарадњу са невладиним организацијама и предлаже заједничке акције и моделе сарадње, учествује у изради нормативних аката из ове области;
-прати остваривање односа сарадње органа локалне управе и служби са грађанима;
-ради на формирању и ажурирању базе података невладиних организација;
-прати стање у мјесним заједницама и координира послове Секретаријта везано за вршење стручних послова за потребе мјесних заједница и њених органа;
-разматра иницијативу за оснивање мјесне заједнице у погледу испуњавања формалних услова иницијативе;
-врши надзор над спровођењем одуке о мјесним заједницама;
-организује рад мјесних канцеларија и координира послове на благовременом, законитом и правилном вршењу послова;
-обезбјеђује спровођење прописа;
-прати стање у мјесним канцеларијама у погледу остваривања управних функција и о томе обавјештава Секретара Секретаријата.
-обавља и друге послове по налогу Секретара.
-за свој рад непосредно је одговоран Секретару.