Print this page Generate PDF

Нормативно-правни и управно-правни послови

Контакт: 
Мирјана Аџић, самостална савјетница III за нормативно-правне и управно-правне послове
I спрат, канцеларија бр. 8
тел/факс: 040 271 111
opstinapluzine@t-com.me
 
Самостални/а савјетник/ца III за нормативно-правне и управно-правне послове врши послове који се односе на:
 
-Води управни поступак по овлашћењу секретара и доноси нацрте рјешења;
-Учествује у припреми нацрта одлука и других аката из надлежности Органа;
-Стара се о усклађености прописа и других аката у поступку припреме са законом и другим прописима и пружа стручну помоћ органима у поступку припреме прописа и других аката,
-Пружа стручну помоћи у рјешавању по захтјевима за издавање рјешења о локацији, грађевинске дозволе и употребне дозволе за инфраструктурне објекте; водоводе, канализацију, ТТ инсталацију, електроенергетске објекте, градске саобраћајнице, 
-Пружа стручну помоћи у издавању употребне дозволе за објекте или дијелове објекта, за које је издата грађевинска дозвола и рјешење о организовању техичког прегледа објекта, ради на изради елабората о постављању привремених објеката; 
-Припрема извјештаја о стању уређења простора, информативних и других стручних материјала за скупштину и предсједника општине,
-Учествује у изради елабората о постављању привремних објеката и утврђивање услова за постављање истих, рјешавање по захтјевима за издавање одобрења о локацији и одобрење за постављање привременилх објеката типа киоска, вршење техничког прегледа и издавање одобрења за употребу ових објеката, 
-Анализира предлоге закона и припрема мишљење на исте;
-Пружа стручну помоћ из надлежности Секретаријата;
-Учествује у припреми планова и програма рада Секретаријата; 
-Усклађује одлука Скупштине из дјелокруга рада Секретаријата, са донешеним законима; 
-Обавља и друге послове по налогу претпостављеног;
-За свој рад одговоран/а је Секретару