Print this page Generate PDF

Нормативно-правни и управно-правни послови

Контакт: 
Соња Цицмил, самостална савјетница II за нормативно-правне и управно-правне послове
I спрат, канцеларија бр. 7
тел/факс: 040 271 111
finansije@pluzine.me
 
 
Самостални/а савјетник/ца II за нормативно-правне и управно-правне послове врши послове који се односе на:
 
- води управни поступак по овлашћењу секретара, у утврђивању обавеза правним лицима и доноси нацрте рјешења;
- учествује у припреми нацрта одлука и других аката из надлежности Органа;
- анализира предлоге закона и припрема мишљење на исте;
- пружа стручну помоћ из области јавних набавки;
- припрема рјешења за додјелу помоћи и спонзорства;
- учествује у припреми планова и програма рада Секретаријата;
- усклађује одлука Скупштине из дјелокруга рада Секретаријата, са донешеним законима;
- обавља и друге послове по налогу претпостављеног;
- за свој рад одговорна је секретару