Print this page Generate PDF

Надлежности Скупштине

Извод из Статута Општине Плужине („Сл. лист ЦГ-општински прописи“  бр. 1/2011, 8/2011, 22/2011)

Скупштина

Члан 23

Скупштина је представнички орган грађана који функцију врши у складу са Уставом, законом и овим Статутом.

Скупштину чине одборници које бирају грађани на период од 4 године, у складу са законом.

Члан 24

Број одборника у скупштини општине утврђује се посебном одлуком.

Мандат одборника почиње да тече верификацијом мандата од стране скупштине.

Верификација мандата одборника врши се на основу извјештаја општинске изборне комисије о спроведеним изборима.

О верификацији мандата Скупштина не гласа.

Члан 25

Прва сједница новоизабране Скупштине одржаће се најкасније у року од 30 дана од дана одржавања избора.

Сједницу скупштине из става 1 сазива и њоме предсједава предсједник Скупштине из претходног сазива до избора предсједника Скупштине.

Члан 26

Уколико се сједница Скупштине не сазове у року из члана 25 став 1, сједницу сазива предсједник Владе.

Права и дужности одборника

Члан 27

Одборник има право и дужност да учествује у раду скупштине и њених радних тијела, извршава повјерене задатке, предлаже скупштини разматрање одређених питања из њене надлежности, подноси предлоге одлука и других аката, подноси амандмане на предлоге прописа, поставља одборничка питања, врши и друге послове у складу са законом, овим статутом и Послаником о раду Скупштине.

Одборник може да учествује у раду радних тијела у којима није члан, без права одлучивања.

Члан 27а

"Одборник има право да тражи обавјештење од предсједника Скупштине, предсједника радног тијела и главног администратора о питањима која се односе на послове из оквира права и дужности органа Општине која су му потребна ради остваривања функције одборника.

Захтјев из става 1 овог члана одборник подноси у писаној форми, а надлежни орган је дужан да писани одговор да у року 15 дана од дана пријема захтјева.

Члан 27б

За обављање функције одборник има право да од Службе Скупштине, из оквира њених задатака, тражи обезбјеђивање услова за остваривање функције одборника, и то:

- пружања стручне помоћи у изради предлога аката које подноси Скупштини и радном тијелу и у вршењу других послова које му повјери радно тијело или Скупштина;

- обезбјеђивања коришћења потребне документације за питања која су на дневном реду Скупштине или радног тијела;

- давање стручних објашњења о појединим проблемима на које наилази у току обављања функције.

Члан 28

Одборник скупштине има право на накнаду за рад и накнаду путних трошкова у складу са одлуком скупштине.

Члан 29

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен за изражено мишљење или гласање на сједници скупштине или радних тијела.

Члан 30

Одборник не може бити предсједник Општине или потпредсједник Општине, главни администратор, старјешина органа локалне управе или руководилац јавних служби чији је оснивач општина.

Члан 30а

"Одборник подноси оставку у писменом облику и предаје је предсједнику Скупштине.

Предсједник Скупштине оставку одмах доставља одборницима и Општинској изборној комисији.

Скупштина констатује престанак мандата одборнику који је поднио оставку на првој наредној сједници.

Члан 30б

Одборник има право да постави одборничко питање предсједнику Општине, предсједнику Скупштине, главном администратору, старјешини органа локалне управе и руководиоцу јавних служби чији је оснивач Општина.

Одборничко питање може се односити на рад органа Општине, органа управе Општине, јавних служби чији је оснивач Општина.

Члан 30в

Одборничко питање се поставља у писаној форми.

Члан 30г

Одборник има право да на сједници Скупштине постави највише три одборничка питања.

Члан 30д

Поступак и начин постављања одборничких питања и давања одговора на њих уређује се Пословником Скупштине Општине.

Послови Скупштине

Члан 31

Скупштина:

1. доноси статут

2. доноси прописе и друге опште акте

3. доноси стратешке и акционе планове

4. доноси локална планска документа

5. доноси програм уређења простора

6. доноси буџет и завршни рачун буџета

7. доноси план капиталних побољшања и утврђује инвестициону политику

8. уводи локалне јавне пригоде и утврђује висину општинских пореза, такса и накнада

9. располаже општинском имовином

10. утврђује услове за оснивање мјесних заједница и даје сагласност на одлуке о оснивању

11. расписује референдум за територију општине или за дио територије

12. одлучује о грађанској иницијативи

13. одлучује о расписивању самодоприноса за територију општине

14. оснива јавне службе, органе и организације за обављање послова из оквира надлежности општине

15. даје сагласност за задуживање јавних служби чији је оснивач

16. одлучује о задуживању и давању гаранција, у складу са законом

17. врши верификацију мандата и одлучује о правима одборника

18. бира и разрјешава Предсједника скупштине, предсједника Општине, именује и разрјешава секретара и чланове радних и савјетодавних тијела

19. даје сагласност на именовање и разрјешење потпредсједника општине и главног администратора

20. подноси предлог за оцјену уставности и законитости аката државних органа, када оцијени да је повријеђено право на локалну самоуправу

21. разматра извјештаје предсједника Општине

22. доноси Пословник о свом раду

23. даје аутентично тумачење прописа које доноси

25. образује стална и повремена радна тијела за разматрање питања из своје надлежности

26. уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности и њихов развој, уређује услове и начин организовања послова у обављању комуналних дјелатности и одлучује о повјеравању обављања комуналних дјелатности

27. утврђује опште услове за уређивање насеља на територији општине, коришћење јавних и других површина и услове и начин коришћења простора за паркирање

28. прописује услове и начин давања на привремено коришћење грађевинског земљишта и доноси програм привременог коришћења градског грађевинског земљишта

29. прописује услове и начин изградње и постављања привремених објеката

30. доноси годишњи програм о прибављању непокретности за потребе општине

31. одлучује о установљавању и додјељивању јавних признања и награда и звања почасног грађанина

32. прописује радно вријеме угоститељских, трговинских и занатских објеката

33. доноси етички кодекс

34. доноси одлуку о оснивању Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе

35. доноси одлуку о изради, употреби, чувању и уништавању печата

36. доноси одлуку о употреби симбола

37. утврђује начин и поступак учешћа грађана у вршењу јавних послова

38. утврђује подручја и називе насеља, улица и тргова

39. доноси одлуку о комуналној полицији

40. доноси одлуку о броју одборника

41. доноси одлуку о емисији хартија од вриједности

42. именује и разрешава огране управљања, надзорне одборе у јавним службама, односно даје сагласност на именовање и разрешење органа руковођења јавних служби чији је оснивач општина

43. даје сагласност на статут јавних служби, на статусне промјене, повећање и смањење главнице, на план развоја, програм рада, и друге програмске акте јавних служби

44. даје, по правилу, мишљење о законима и другим прописима, којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу

45. доноси план заштите од пожара

46. подноси предлог за оцјену уставности закона и других прописа

47. прописује прекршаје за повреде општинских прописа

48. доноси одлуку о накнади за рад одборника

49. доноси одлуку о оснивању Асоцијације општина за територију Црне Горе

50. одлучује о сарадњи и удруживању са локалним заједницама и асоцијацијама других земаља

51. доноси одлуке о оснивању међуопштинске заједнице

52.покреће иницијативу за измјене и допуне закона и других прописа

53. врши и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Радна тијела

Члан 32

Ради ефикасности и рационалног вршења послова из своје надлежности, скупштина образује стална радна тијела и то:

Скупштински одбори

1. Одбор за Статут и прописе

2. Одбор за избор и именовања

3. Одбор за финансије, привреду и развој,

5. Одбор за друштвене дјелатности.

6. Одбор за међуопштинску и међународну сарадњу,

Скупштински савјети

1. Савјет за давање предлога, назива насеља, улица и тргова,

2. Савјет за заштиту животне средине,

3. Савјет за представке и притужбе,

 Скупштина образује комисије као повремена радна тијела.

Члан 33

Радно тијело има предсједника и одређени број чланова.

Састав сталних радних тијела одговора страначкој заступљености одборника у Скупштини.

За чланове одбора Скупштине именује одборнике скупштине.

За чланове савјета и комисије Скупштине поред одборника именује и друга лица, с тим да њихов број не може бити већи од половине укупног броја чланова радног тијела.

Члан 34

Састав, дјелокруг, начин рада и одлучивања радних тијела и других питања од значаја за њихов рад уредиће се Пословником о раду Скупштине и одлуком о образовању радних тијела.

Посебном одлуком Скупштина може одборима повјерити одлучивање о појединим пословима из своје надлежности, у складу са законом.

Члан 34а

Повремена радна тијела оснивају се ради разматрања или стручне обраде појединог питања, односно израде предлога одређеног акта.

Акти Скупштине

Члан 35

У вршењу послова из свог дјелокруга Скупштина доноси Статут, Пословник, одлуке, рјешење, закључке, препоруке, планове, програме и друге акте и даје аутентично тумачење прописа.

Члан 36

Право предлагања других одлука, прописа и општих аката има предсједник Општине, одборник и најмање 100 бирача уписаних у бирачки списак Општине.

Право предлагања буџета и завршног рачуна буџета има само предсједник Општине.

Члан 37

Поступак за доношење одлука, других прописа и општих аката покреће се подношењем предлога акта од стране овлашћеног предлагача.

Члан 37а

О општим актима које доноси Скупштина спроводи се јавна расправа у складу са законом и одлуком Скупштине којом се уређује питање учешћа грађана у вршењу јавних послова.

Члан 38

Скупштина може да одлучује ако сједници присуствује већина укупног броја одборника.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних одборника.

Скупштина већином укупног броја одборника доноси: Статут, одлуку о задуживању Општине, одлуку о давању сагласности за задуживање јавних служби чији је оснивач Општина, одлуку о расписивању референдума, одлуку о избору и разрјешењу предсједника Скупштине и предсједника Општине и одлуку о проглашењу почасним грађанином.

Члан 38а

Одлука се може, изузетно, донијети по хитном поступку.

Предлагач одлуке дужан је да у предлогу одлуке наведе разлоге због којих је неопходно да се одлука донесе по хитном поступку.

Начин и поступак предлагања одлуке по хитном поступку уређује се Пословником Скупштине.

Члан 39

Одлуке и други општи акти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу РЦГ - општински прописи".

Изузетно, када за то постоје разлози утврђени у поступку доношења, може се предвидјети да одлуке и други општи акт ступа на снагу најраније даном објављивања.

Члан 40

Поступак доношења одлука и других аката Скупштине, начин рада и одлучивања Скупштине и њених радних тијела, као и начин објављивања аката Скупштине, ближе се уређују Пословником о раду Скупштине