Print this page Generate PDF

Комунална полиција

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

Начелник: Михаило Дондић

звање: Дипломирани економиста

тел/фаx: 040 271 111

                                                      Е- маил адреса: komunalnapolicija@pluzine.me

                                 

Извод из Одлуке о организацији и начину рада локалне управе („Сл. лист ЦГ-општински прописи“, 17/11 и 29/11).

Комунални полицајац  врши послове:

  • инспекцијског надзора којима се обезбјеђује комунални ред у областима: снабдијевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, одржавања комуналних објеката, одржавања пијаце, одржавање гробља и сахрањивања, одржавање паркова, зелених и других јавних површина, одржавања јавне расвјете, локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, ауто-такси превоза, постављања и израдњи монтажних објеката привременог карактера и помоћних објеката, одржавања стамбених и других објеката,
  • инспекцијског надзора којим се  обезбјеђује заштита од буке у животној средини, употреба сибмола и контрола радног времена,
  • пружа информативне услуге грађанима,
  • сарађује са органима управе надлежним за области у којима врши инспекцијски надзор,
  • припрема информативне  и ддруге материјале из своје надлежности за Скупштину и Предсједника,
  • сарађује са невладиним организацијама у пројектима побољшања конуналне дисиплине у граду,
  • врши послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга,
  • врши и друге послове из надлежности општине прописане законом, Одлуком о комуналној полицији и прописима Скупштине Општине у области комуналне дјелатности.