Print this page Generate PDF

Информациони систем

Контакт: 
Оливера Вучинић, самостална савјетница III за информациони систем
I спрат, канцеларија бр.7
тел/факс: 040 271 010
opstinapluzine@t-com.me
e-mail: ic@pluzine.me
 
Самостални савјетник/ца III за информациони систем врши послове који се односе на:
 
 
-Организује, планира и прати функционисање информационог систем општине Плужине.
-Организује функционисање службе информатике за Скупштину Општине, Предсјендика, органе управе Општине, јавна предузећа и установе чији је оснивач Општина у циљу успостављања јединственог информационог система у Општини.
-Контролише функционисање аутоматизоване обраде података и предузима мјере на побољшању и повећању ефикасности информационог система у цјелини и по дјеловима; предлаже аутоматизацију послова у јавним предузећима и установама, и у том смислу израђује пројектне задатке и учествује у изради пројеката и реализацији информационог система;
-Израђује и реализује планове обука и усавршавања за коришћење информационе технологије и система; израђује планове за опремање, набавку опреме и предузимање мјере за одржавање рачунарских средстава; старање о функционисању рачунарских мрежа и размјени података у њима;
-Примјењује јединствене стандарда: ОС, ДБМС и алате за апликативни софтвер ради увођења и коришћења савремене информационе и комуникационе технологије;
-Планира и учествује у пројектовању, имплементацији и реализацији информационог система у Општини; израду плана, предлагање и организује увођење нових програмских система и стара се о усавршавању постојећих, у складу са захтјевима непрекидног функционисања информационог система;
-Организује и спроводи мјере ради заштите података;
-Обавља послове којима се обезбјеђује јавност и транпарентност рада органа општине и учешће локалног становништва у вршењу јавних послова /води и ажурира wеб сајт општине/,
-Обавља послове у вези слободног приступа информацијама из свог дјелокруга рада, у складу са законом
-Припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и Предсједника Општине; врши и друге послове из надлежности Општине у овој области.
-Објављивљује акте које доноси Скупштина и предсједник општине, објављује план и програм уцешћа локалног становништва у доношењу одлука и других аката, о организовању трибина, округлих столова, објављује извјештаје о резултатима јавне расправе, сједницама скупштине и донијетим актима, активностима које предузимају органи општине и др.
-Води кадровске евиденцију запослених у органима локалне управе.
-Предлаже приоритете инвестиционих улагања у области културе, образовања и јавног информисања и прати реализацију инвестиционих програма које финансира Општина, ствара услове за рад институција културе на нивоу Општине и у том смислу предлаже планове и програме развоја у областима културе, образовања и јавног информисања.
-Сарадјује са невладиним организацијама ради реализације програма из области за коју је основана.
-Поступа по преставкама који државни органи упућују предсједнику општине ради утврђивања чињеница, односно рјешавања питања која су предмет тих преставки и притужби.
-Обавља стручне и административно техничке послове за потребе скупштине.
-Обавља стручне и административно техничке послове за потребе главног администратора.
-Врши и друге послове по налогу претпостављеног.