Print this page Generate PDF

Главни администратор

Главни администратор: Владимир Кнежевић

звање: Дипломирани правник

тел: +382 40 271 102

Е-маил адреса: glavniadministrator@pluzine.me

 

Надлежности главног администратора

 

Извод из Статута Општине Плужине ( Сл. лист ЦГ- општински прописи“, бр. 1/2011, 8/2011 и 22/2011)

 

Главни администратор

Члан 73

Главни администратор координира рад органа локалне управе и служби, стара се о законитости, ефикасности и економичности њиховог рада, даје стручна упутства и инструкције о начину поступања у вршењу послова, даје мишљење на акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова органа локалне управе и служби и врши друге послове у складу са законом и овим Статутом.

Главни администратор има овлашћења другостепеног органа у управним стварима из надлежности општине.

Члан 74

Главног администратора именује и разрешава предсједник Општине, уз сагласност Скупштине.

Главни администратор се именује на основу јавног оглашавања, на вријеме од четири године. За главног администратора може бити именовано лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и најмање пет година радног искуства.

Главни администратор за свој рад и рад органа локалне управе одговара Предсједнику општине и Скупштине.

Члан 75

Главни администратор може бити разријешен дужности уколико не обавља послове у складу са законом.

Предсједник Општине подноси Скупштини, у писаној форми са образложењем, захтјев за давање сагласности на разрјешење главног администратора..

О захтјеву за давање сагласности на разрјешење главног администратора на Скупштини се расправља и гласа.

У поступку разрјешења главни администратор има право да се на сједници Скупштине изјасни о разлозима због којих се тражи његово разрешење.

Извод из Одлуке о организацији и начину рада локалне управе („Сл. лист ЦГ-општински прописи“, 17/11 и 29/11).

 

Главни администратор врши послове управе који се односе на:

 

- рјешавање у другостепеном управном поступку;

- координирање рада органа локалне управе и служби;

- старање о законитом, ефикасном и економичном вршењу послова органа локалне управе;

- давање стручних упутстава и инструкција о начину поступања у вршењу послова;

- давање мишљења на акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова органа локалне управе и служби;

- разматрање програма рада органа локалне управе;

- разматрање извјештаја о раду органа и припрема изјашњења за предсједника Општине;

- извршавање аката предсједника општине која доноси у остваривању функција усмјеравања и координирања радом и вршења надзора над радом органа локалне управе;

- предлагање и предузимање мјера у циљу отклањања уочених проблема и неправилности у раду органа локалне управе;

- предлагање програма обуке локалних службеника и намјештеника;

- разматрање притужби грађана на рад органа локалне управе, захтијевање да се старјешина изјасни по истима, вршење увида у списе предмета и утврђивање чињеница на које се указује притужбама;

- подношење извјештаја о свом раду и остваривању функција  органа предсједнику општине (извјештај о рјешавању управних ствари код органа у другом степену)

- обавјештавање јавности о свом раду и раду органа локалне управе;

- вршење и дургих послова у складу са овлашћењима и одговорностима главног администратора.