Print this page Generate PDF

Евиденција непокретности, управљање имовином и информациона основа комуналних послова

Контакт: 
Данило Тодоровић, самостални савјетник III за евиденцију непокретности, управљање имовином и информациону основу комуналних послова
I спрат, канцеларија бр.9
тел/факс: 040 271 111
finansije@pluzine.me

 

Самостални савјетник/ца III за евиденцију непокретности, управљање имовином и информациону основу комуналних послова врши послове који се односе на:

- предлаже и припрема акта која се односе на имовинска права и овлашћења које Општина врши у погледу имовине која служи за остваривање њених функција;
 
- води евиденцију имовине Општине (регистар имовине);
 
- покреће поступак за упис права на непокретностима;
 
- покреће поступак преноса права на грађевинском земљишту и врши стручне обраде аката о преносу права на грађевинском земљишту;
 
- даје податке органима Општине на основу евиденције коју води;
 
- припрема прописе и обрађује акта у вези са располагањем државном имовином из оквира овлашћења Општине (одлуке, уговори, рјешења);
 
- припрема уговоре о закупу грађевинског и пољопривредног земљишта;
 
- води евиденције о својинско правним промјенама насталим по основу тих аката и покреће поступак за промјену уписа права на непокретностима;
 
- припрема информациону основу комуналних и отпадних вода корисника и загађивача, водопривредних објеката и постројења;
 
- припрема документацију за израду Плана управљања отпадом;
 
- врши послове у вези слободног приступа информацијама из дјелокруга Секретаријата и друге послове из надлежности општине у овој области;
 
- обавља и друге послове по налогу претпостављеног;
 
- за свој рад одговоран/а је Секретару;