Print this page Generate PDF

Биро за заједничке послове

БИРО ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Контакт: Светлана Јокановић

тел/фаx: 040 271 112

 

Биро за заједничке послове врши послове који се односе на:

-издаје странкама све врсте образаца, захтјева за поступање пред органима локалне управе; врши пријем свих врста захтјева од грађана-странака, обрађује и систематизује захтјеве, врши електронску обраду примјених захтјева на прописаним обрасцима;
- прима пошиљке у вези са јавним оглашавањем по законским и подзаконским прописима за спровођење јавних набавки на прописан начин;
- врши потврду пријема поднесака стављањем отисака прописаног пријемног штамбиља;
- врши разврставање предмета (аката) на акте управног поступка и остале акте;
- води уписнике управног поступка за органе управе и врши разврставање аката у исте;
- води дјеловоднике за органе управе и врши обраду и разврставање аката у исте;
- води књигу улазних фактура; по потреби обавља послове овјере;
- у свом раду примјењује савремене технологије обраде и чувања података и извјештавања у складу са захтјевима е – општине;
- извјештава и предлаже план из дјелокруга својих активности
- обавља послове организације и контроле доставе писмена и другог стампаног материјала за потребе органа локалне самоуправе и локалне управе;
- по потреби подиже пристигла писмена и пошиљке на Пошти и доставља их архиви;
- прима пошиљке упућене на име локалног функционера и службеника и организује да неотворене стигну преко књиге примљене поште на личност;
- врши разврставање примљених и заведених аката –писмена и њихово завођење у интерне доставне књиге које добија од пријемне канцеларије-писарнице;
- обавља послове организације и по потреби дистрибуције скупштинског материјала свим корисницима за потребе стручне службе Скупштине општине;
- по потреби обавља доставне послове унутар органа локалне самоуправе и локалне управе
- обавља и друге послове по налогу Секретара;
- води прописане евиденције из архивског пословања на прописаним обрасцима;
- води матичне књиге вјенчаних, издаје јавне исправе на основу њих, као и послове из пренијете надлежности у складу са законским прописима о матичним регистрима вјенчаних и подзаконским прописима;
- врши административно-техничке послове у вези са закључењем брака и других личних стања грађана;
- утврђује постојање брачних сметњи за закључење брака у складу са законским прописима; утврђује датум закључења брака;
- врши упис чињеница закључења брака у МРВ и издаје изводе на прописаним обрасцима;
- врши промјене презимена на основу изјаве о промјени презимена послије престанка брака;
- на основу правоснажне судске пресуде врши упис података о разводу, поништењу или оглашавања брака непостојећим; води аутоматску обраду података матичног регистра вјенчаних;
- прима, контролише и обрађује захтјеве за издавање радних књижица држављанима Црне Горе, расељеним-избјеглим лицима и страним држављанима на прописаном обрасцу;
- издаје и уручује попуњене и овјерене радне књижице;
- прима и обрађује захтјеве за промјену или исправку података у радној књижици на основу поднесене документације (јавних исправа) држављанима Црне Горе, расељеним-избјеглим лицима и страним држављанима на прописан начин;
- прима и обрађује захтјеве за допис квалификације у радној књижици; води регистар издатих радних књижица у посебно прописаном регистру;
- врши овјеру преписа, потписа и рукописа и води уписник овјера;
- потврде о животу ради остваривања редовних мјесечних примања (пензије и друго) из земље и иностранства;
- прима, обрађује и издаје потврде о издржавању ради остваривања права на пензију, друго примање или повластице или у друге назначене сврхе, лицима која живе и раде у иностранству;
- издаје увјерења о чињеницама о којима води службену евиденцију на прописаном обрасцу;
- подноси извјештаје о свом раду на прописаном обрасцу и обавља друге стандардизоване послове по потреби Секретаријата;
- води друге евиденције о становништву;
- обавља и друге послове по налогу Секретара;
- у свом раду непосредно је одговоран Секретару