Print this page Generate PDF

Јавне набавке

Контакт: 
Вера Лучић, самостална савјетница II за јавне набавке
I спрат, канцеларија бр.6
тел/факс: 040 271 111
javnanabavka@pluzine.me
 
 
Самостални/а савјетник/ца II за јавне набавке врши послове који се односе на:
 
 
-Врши послове службеника за јавне набавке (припрема план јавних набавки, текст одлуке о покретању поступка јавне набавке, даје понуђачима тендерску документацију, врши стручно административне послове у реализацији поступка јавних набавке, спроводи и одговоран/а је за поступак јавне набавке мале вриједности, чува документацију, води евиденцију јавних набавки и припрема и доставља извјештаје о спроведеним јавним набавкама старјешини органа, односно, надлежном органу управљања);
 
-Прима писане захтјеве од органа локалне управе и врши набавку (потрошног материјала, ситног инвентара, канцеларијског материјала, средстава за хигијену, производа за угоститељску дјелатност, средстава за одржавање копир апарата и одржавање основних средстава, средстава за инвестиционо и техничко одржавање зграде и друге робе), на стандардним обрасцима по прибављеној сагласности предсједника. Контролише примљене рачуне.
 
-Врши и друге послове по налогу претпостављеног;
 
-За свој рад непосредно је одговоран/а Секретару.