Print this page Generate PDF

Насловна

<< <  Стр. 2 од 30  > >>
14. 03. 2017.

ХVIII Редовна сједница СО Плужине

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja

Поштовани грађани!

 

ХVIII Редовна сједница СО Плужине ће се одржати у четвртак, 23.03.2017. године са почетком у 10 часова.

Дневни ред Скупштине можете погледати овдје

13. 03. 2017.

Обавјештење редовним студентима

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ e
 
Обавјештавају се редовни студенти који током студија нису губили годину, са пребивалиштем на територији општине Плужине, који имају просјечну оцјену 7,5 и више, а нијесу стипендисти Општине, да се јаве Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности ради додјеле награде.
 
Прилог:
 

10. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке за унапређење сточног фонда за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О б а в ј е ш т е њ е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја, у складу са Агробуџетом за 2017. годину објавило је Јавни позив за додјелу подршке за унапређење сточног фонда за 2017. годину. Кроз овај јавни позив, заинтересовани могу добити подршку за набавку стеоних јуница, приплодних оваца и коза, као и приплодних свиња (назимица и нераста). Могућност добијања подршке имају и почетници.

Подршка Министарства пољопривреде произвођачима по овом позиву износи максимално до 50 одсто од вриједности инвестиције. Рок за достављање захтјева је 15. септембар 2017. године. У случају ранијег утрошка средстава, Јавни позив ће бити закључен, о чему ће произвођачи бити обавијештени на вријеме.

Корисници подршке морају бити регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава, најкасније до 15. септембра 2017. године. Истовремено, морају се задовољити услови за држање стоке, у складу са Законом о добробити животиња и испуњавању стандарда добре пољопривредне праксе.

Детаљније информације о овој врсти подршке, критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и обрасци за пријаву налазе се на wеб страници Министарства пољопривреде и руралног развоја, а исти се могу преузети и у просторијама Службе за селекцију стоке.
 
Све додатне информације се могу добити путем телефона 020/482-150.
 
Прилог:
 

08. 03. 2017.

Позив за предају захтјева за премије у сточарској производњи за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја и у 2017. години наставља подршку сточарској производњи кроз мјере 1.1.1 “Директна подршка сточарској производњи”, 2.2.3 “Одрживо коришћење планинских пашњака” и 3.2 “Програм унапређења сточарства - премије за стеоне јунице у чистој раси”.

У циљу повећања броја корисника, ове године, у односу на претходну, смањен је минимални број грла за остваривање права на премије са 4 грла крава и приплодних јуница на 3 грла и за овце с 40 на 30 оваца, док је минимум за козе остао исти (30 коза).

Уведене су и премије за стеоне јунице у чистој раси. Услов за остваривање ове подршке је да је јуница у чистој раси од познатих родитеља, те да је осјемењена вјештачким путем.

Рок за достављање захтјева за остваривање права на премије по грлу за краве и приплодне јунице; премије по грлу за приплодне овце и козе; премије за стеоне јунице у чистој раси и одрживо коришћење планинских пашњака је од 01. марта до 30. априла. За организовани тов рок за достављање захтјева и документације је најкасније 10 дана од почетка това.

Како би држалац животиња остварио право на ове премије потребно је да најкасније до 30. априла на архиву Министарства пошаље:
Образац Премије у сточарству 2017
• Копију личне карте

ЗАВИСНО ОД ВРСТЕ ПОДРШКЕ НЕОПХОДНО ЈЕ ДОСТАВИТИ И:

Премије по грлу за све врсте стоке (краве, приплодне јунице, овце и козе)

За премије по грлу за све врсте стоке, предуслов је да су грла обиљежена ушним маркицама и регистрована у складу са законом, да држалац животиње посједује пасоше за грла и уредно води евиденцију у складу са законом. Да би држалац животиње остварио право на подршку потребно је да на архиву Министарства, поред Обрасца за премије у сточарству 2017., достави и:

• Извод из Електронске базе података – Подаци о имању, односно евиденцију годишњих пописа које издаје надлежна ветеринарска амбуланта

Подршка за одрживо коришћење пашњака

Подршка за одрживо коришћење планинских пашњака се даје пољопривредним газдинствима која најмање три мјесеца у години држе стоку (своју и стоку узету на мљекарину) на катунима. Предуслов подршке за говеда и овце је да су грла обиљежена ушним маркицама и да је њихово кретање на катун пријављено у складу са законом. Минималан број за подршку је пет условних грла. Да би држалац животиње остварио право на подршку потребно је да на архиву Министарства, поред Обрасца за премије у сточарству 2017., достави и:

• Пријаву о кретању (одлазак на кату) коју издају локалне ветеринарске амбуланте

Премија за организовани тов јунади, бикова и волова

Да би држалац животиње остварио право на премију за организовани тов јунади, бикова и волова потребно је да на архиву Министарства поред Обрасца за премије у сточарству 2017. достави и:

• Пријаву почетка организованог това грла коју треба да прати потврда о броју грла на газдинству из ветеринарске базе података, како би се имао увид о броју грла у тову. Под организованим товом се сматра тов свих грла из сопствене производње или минимум десет купљених грла (под купљеним грлима подразумијевају се грла купљена у Црној Гори или из увоза);
• За увезена грла потребно је доставити рјешење о увозу граничног ветеринарског инспектора, са бројем увезених грла и идентификационим бројевима грла;
• Откупни лист кланице која је уписана у Регистар одобрених објеката, (са уписаним именом и адресом власника, датумом откупа, тјелесном масом грла, бројем газдинства, идентификационим бројем грла и категоријом грла).

Премија за стеоне јунице у чистој раси

Подршка се даје за јунице у чистој раси од познатих родитеља, а које су осјемењене вјештачким путем. Како би држалац животиња остварио право на подршку неопходно је да на архиву Министарства, поред Обрасца за премије у сточарству 2017. достави и:
• Податке о поријеклу
• Копију пасоша и
• Потврду о вјештачком осјемењавању

Заинтересовани произвођачи за “Директну подршку у сточарској производњи”, “Оџиво коришћење планинских пашњака” и “Премије за стеоне јунице у чистој раси” захтјев са потребном документацијом шаљу искључиво препорученом поштом на адресу Министарства пољопривреде и руралног развоја - Римски трг 46, 81000 Подгорица или на е-маил адресу: premija.stocarstvo@mpr.gov.me.

Формуларе захтјева за подршку можете преузети са сајта Министарства пољопривреде и руралног развоја или у канцеларијама Службе за селекцију стоке. Детаљније информације могу се добити у канцеларијама Службе за селекцију стоке.

Напомена: Сви корисници подршке кроз мјере Агробуџета за 2017. годину, морају бити регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о облику и начину вођења регистра субјеката и регистра пољопривредних газдинстава (Службени лист Црне Горе, бр. 16/14), најкасније до исплате.

Сви подносиоци захтјева дужни су да ажурирају све промјене у броју грла стоке прије подношења захтјева за премије како би се стање у ветеринарској бази поклапало са стањем на терену. Уколико се приликом контроле на терену испостави да је пријављени број грла већи подносилац захтјева губи право на премију за 2017. годину.
Пољопривредна газдинства која су повећала бројно стање грла на газдинству након подношења захтјева и она газдинства која су заснова производњу након 30. априла, могу допунити захтјеве односно поднијети захтјев за подршку у случају нове производње након 30. априла а најкасније до 30. јуна 2017. године.

Позивамо све пољопривредне произвођаче да се придржавају рока предвиђеног за слање захтјева јер ће неблаговремено послати захтјеви и захтјеви који нијесу достављени у складу са процедуром бити одбијени.

Све додатне информације се могу добити путем телефона:
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја - 020/ 482-283; 020/482-150
Служба за селекцију стоке - Никшић - 040/212-012
 
Прилог:
 
Директан линк - http://www.mpr.gov.me/vijesti/169817/Poziv-za-predaju-zahtjeva-za-premije-u-stocarskoj-proizvodnji-za-2017-godinu.html

08. 03. 2017.

Јавни позив за додјелу подршке узгоју вишегодишњег љековитог и ароматичног биља за 2017. годину

Категорија: Вијести
Објавио/ла: olja
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја објавило је Јавни позив за додјелу подршке узгоју вишегодишњег љековитог и ароматичног биља за 2017. годину. Испуњавањем услова позива пољопривредно газдинство може добити бесповратну подршку до 50 одсто укупне вриједности прихватљивих инвестиција, максимално до 5.000 еура.

Инвестиције које се подржавају односе се на заснивање плантажа вишегодишњег љековитог и ароматичног биља, на набавку опреме за модернизацију примарне производње и набавку специфичне опреме за прераду.

Корисници подршке су физичка или правна лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава.

Минимална вриједност инвестиције је 500 еура, максимална до 10.000 еура, што значи да пољопривредно газдинство може остварити максималну висину подршке до 5.000 еура у току године.

Након завршетка инвестиције, произвођачи Министарству достављају захтјев за подршку. У зависности од врсте инвестиције, достављају се потребна документа: фотокопија личне карте, доказ о купљеној опреми и материјалима са спецификацијом и сертификат о здравственој исправности и сортној чистоћи садног/сјеменског материјала.

Рок за достављање захтјева је 01. децембар 2017. године.

Узгајивачи љековитог и ароматичног биља могу да користе повољности и других мјера подршке из Агробуџета

Осим подршке коју могу остварити кроз овај јавни позив, узгајивачима љековитог и ароматичног биља је на располагању подршка по хектару, кроз програм директних плаћања у биљној производњи, гдје је износ подршке ове године повећан са 160 еура на 180 еура по хектару засада, затим подршка за органску производњу, копање бунара, прераду на газдинствима и др.

За разлику од претходне године, произвођачи за набавку механизације могу да искористе посебну мјеру агробуџета. То значи да се кроз овај јавни позив за подршку могу усредсриједити на подизање нових засада и њихово осавремењавање.

Прилог:

Јавни позив за додјелу подршке узгоју љековитог и ароматичног биља
Образац захтјева за подршку узгоју вишегодишњег љековитог и ароматичног биља за 2017. годину

<< <  Стр. 2 од 30  > >>
Јавна предузећа Важни бројеви
  • Туристичка организација Плужине: 040 270 068
  • ЈКСП Плужине: 040 271 113
  • ЈУ Дом културе:040 271 126
  • Станица полиције: 040 271 130
  • Болница: 040 271 135
  • Образовни центар: 040 271 138